kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1988 1267 1988 603 12/04/1988
 
3249 SAYILI AF KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE VERİLMİŞ OLAN UZUN SÜRELİ
DURDURMA CEZASINA İLİŞKİN SÜRENİN MAAŞ TERFİİNDE OLDUĞU GİBİ RÜTBE TER
FİİNDE DE SAYILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Dava, davacının 12 ay uzun süreli durdurma cezasına ilişkin olduğu sü-
renin 3249 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin
Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra rütbe
terfiinde değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun cevap veril
memek suretiyle reddedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açıl-
mıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; 3249 sayılı Kanunun 1.maddesinde yasanın
yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş fiiller nedeniyle kanunda sü-
rekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalarıyla
yerdeğiştirme cezaları dışında verilmiş olan diğer disiplin cezaları-
nın geçmiş seneler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı doğur-
mamak koşuluyla bütün sonuçları bakımından affedilmiş bulunduğu, buna
göre davacının 3201 sayılı Kanun ve Polis Mesleğine Giriş ve Poliste
Terfi Esaslarını Gösteren Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca diğer şart
ları da varsa, affa uğramış olan ve maaş terfiinde değerlendirilen
uzun süreli durdurma cezasına ilişkin sürenin davacının rütbe terfiin-
de de nazara alınması gerektiği, aksi düşüncenin 3249 sayılı Kanunun
getiriliş amacına aykırı olacağı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal
edilmiştir.
Davalı idare, Emniyet Teşkilatının silahlı bir sınıf olduğunu, kararın
bu Teşkilattaki hiyerarşik düzene aykırı bulunduğunu, 3249 sayılı Af
Kanununda Emniyet Teşkilatındaki rütbe terfileriyle ilgili herhangi
bir açıklığın yer almadığını ileri sürmekte ve Mahkeme kararının temyi
zen bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu
nunun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk
ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadı-
ğından, temyiz isteminin reddiyle anılan kararın onanmasına karar ve-
rildi.


BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA