kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1988 3764 1987 3886 10/11/1988
 
TEMYİZ DİLEKÇELERİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ ÜZERİNE SÜRESİNDE VERİLEN
CEVAPTA MAHKEME KARARININ ONANMASI TALEBİNDE BULUNDUKTAN SONRA VERİLEN
EK DİLEKÇEDE YER ALAN TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE İNCELENME-
YECEĞİ HK. <
Dosyada bulunan belgelerin incelenmesinden, temyize konu mahkeme kara-
rının Yükümlü Vekiline 30.3.1987 tarihinde tebliğ edilmesinden sonraki
altmış günlük yasal süre içersinde temyiz isteminde bulunulmadığı,
Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz dilekçesinin 8.6.1987 tarihinde tebliği
üzerine Yükümlü Vekilince verilen ve 7.7.1987 gününde Mahkeme kayıtla-
rına intikal eden cevap dilekçesinde, Mahkeme kararının onanması tale-
binde bulunulduğu, ancak daha sonra 17.8.1987 günü yükümlü tarafından
mahkemeye verilen ve yasal süre içerisinde arz edilen cevap dilekçesin
de ek izahat olarak sunulduğu ifade olunan dilekçede, kendisinden ta-
lep edilen vergi ve cezaların kaldırılmasına karar verilmesi yolunda
istemde bulunulduğu anlaşılmakta ise de; temyiz dilekçelerinin karşı
tarafa tebliği üzerine karşı tarafın tebliğ tarihini izleyen otuz gün
içerisinde cevap verebileceği, cevap verenin, kararı süresinde temyiz
etmemiş olsa bile, düzenleyici dilekçesinde temyiz isteminde bulunabi-
leceği ve bu takdirde söz konusu dilekçenin temyiz dilekçesi yerine ge
çeceğine değinen İdari Yargılama Usulü Kanununun 48.maddesinin 3.fıkra
sı karşısında, anılan yasanın 46.maddesinde öngörülen altmış günlük sü
re içerisinde temyiz yoluna başvurmayan ve karşı tarafın temyiz dilek
çesinin tebliğinden sonraki otuz günlük cevap verme süresi içerisinde
de temyiz isteminde bulunmayan Yükümlünün, bu süre geçtikten sonra ver
diği ve cevap dilekçesine ek olduğunu ifade ettiği dilekçede yer alan
temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle incelenmesine olanak bulunmamak-
tadır.
Diğer taraftan, Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz dilekçesinde ileri sürü
len iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşı-
sında yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle taraflar temyiz isteminin reddine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:74-75)


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA