kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1995 91 1995 118 17/02/1995
 
DANIŞTAY'IN İDARİ DAİRELERİNCE VERİLEN KARARLARIN, DANIŞTAY İDARİ DAVA
DAİRELERİ GENEL KURULUNCA TEMYİZEN İNCELENME OLANAĞININ BULUNMADIĞI
HK.<
Avcılar Belediye Başkanlığının, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüyle
aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.
maddesi hükmüne göre çözümlenmesi istemiyle yapmış olduğu başvuru üze-
rine, Danıştay Birinci Dairesince verilen ve mülkiyeti İETT İşletmele-
rine ait olup, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mahallesi,
17-21 pafta 4466 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 3150 m2'lik kıs-
mının, imar planında yaya yolu ve park alanı içinde kaldığı ve bu ne-
denle Avcılar Belediyesinin bu taşınmaza daha fazla ihtiyacı olduğunun
anlaşıldığı gerekçesiyle, Belediyece bu amaca uygun biçimde kullanıl-
mak koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi uyarınca
Avcılar Belediyesine devrine ilişkin bulunan 22.11.1994 günlü 1994/185
sayılı kararı İETT işletmeleri Genel Müdürlüğü temyiz etmekte ve bo-
zulmasını istemektedir.
Danıştay'ın idari dairelerinden olan Birinci Daire tarafından verilen
bu kararın, 2575 sayılı Danıştay Kanununun Temyiz Yoluyla Danıştay'da
Görülecek Davalar başlığını taşıyan 25.maddesi ile İdari ve Vergi Dava
Daireleri Genel Kurullarının Görevleri başlıklı 38.maddesi ve 2577 sa-
yılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Temyiz Başlıklı 46.maddesi hüküm-
leri karşısında, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca temyi-
zen incelenme olanağı bulunmadığından, istemin incelenmeksizin reddine
karar verildi.
KARŞI OY:
2942 sayılı Kamuluştırma Kanununun, bir idareye ait taşınmaz malın di-
ğer idareye devri ile ilgili 30.maddesi kamu tüzel kişilerinin ve ku-
rumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakları-
nın, diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırıla-
mayacağını belirledikten sonra; 2.fıkrasında, taşınmaz mala, kaynak
veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idarenin, ödeyeceği bedeli de be-
lirtilerek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı; mal sahibi i-
darenin taşınmazın devrine muvafakat etmemesi veya altmış gün içinde
cevap vermemesi halinde anlaşmazlığın, devir isteyen idarenin başvuru-
su üzerine Danıştay'ın ilgili idari dairesince incelenerek iki ay i-
çinde kesin karara bağlanacağı hükme bağlanmış bulunmakta; 2575 sayılı
Danıştay Kanununun 42.maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca da bu konu-
daki anlaşmazlıklar Danıştay Birinci Dairesince incelenmekte ve karara
bağlanmaktadır.
Danıştay Kanununun ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek
davalar ile ilgili 24.maddesinin (e) bendi ise Danıştay İdari Dairele-
rince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan
eylem ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarının Da-
nıştay'da çözümleneceğini hüküm altına almaktadır.
19.1.1995 kayıt günlü dilekçenin incelenmesinden; İETT İşletmesi Genel
Müdürlüğünün amacının, mülkiyetlerinde olan taşınmazın, Danıştay Bi-
rinci Dairesinin kararı üzerine, Avcılar Belediyesine devri sonucunda
ortaya çıkan İdari tasarrufun yargısal yönden denetlenmesi olduğu an-
laşılmaktadır. Uyuşmazlığın konusu dikkate alındığında da Danıştay Bi-
rinci Dairesince verilen karar üzerine tesis edilen işleme karşı açı-
lan davanın, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da ve görevli daire
olarak da Danıştay Altıncı Dairesinde incelenmesi gerekmektedir.
Davacının hedeflediği amaç ile dilekçesinde ifade ettiği hususlar ara-
sında bir çelişki bulunması nedeniyle dilekçenin reddinin söz konusu
olması durumunda ise, bunun da yine görevli Danıştay Altıncı Dairesin-
ce çözümlenmesi gerektiği kuşkusuzdur.
Açıklanan nedenle, dosyanın Danıştay Altıncı Dairesine gönderilmesi
oyuyla, istemin incelenmeksizin reddine ilişkin karara karşıyım.

(DAN-DER; SAYI:91) (MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA