kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1987 2229 1986 2893 13/10/1987
 
3239 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE ÖDENEN VERGİ ASLINA GE-
CİKME ZAMMI HESAPLANACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; Davacının 1981, 1982 ve 1983 takvim yıllarına ait vergi
borçlarının 11.12.1985 gününden önce ödediği kısımları için gecikme
zammı hesaplanıp hesaplanmayacağı ve ceza kesilip kesilemeyeceği hu-
susuna ilişkin bulunmaktadır.
11.12.1985 gün ve 18955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Bazı Vergi
Kanunlarında Değişiklik Yapan 3239 sayılı Kanunun Geçici 4.maddesinde,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adlarına vergi ve ceza tarh edi-
len mükelleflerden vergi borcu aslı 300.000 lirayı aşmayanların vergi
borcu aslını % 25 fazlası ile 31.12.1985 tarihine kadar ödemeleri ha-
linde haklarında kesilen cezaların terkin edileceği ve gecikme zammı
ile tecil faizi hesaplanmayacağı hükme bağlanmış olup, bu hükme göre
vergi aslının bir kısmının Kanunun yayımlandığı 11.12.1985 tarihinden
önce ödenmiş olması halinde, 300.000 liralık haddin altında kalması ve
bakiye vergi aslının % 25 fazlası ile 31.12.1985 gününe kadar ödenmesi
şartıyla sadece bu Kanuna göre ödenen ve vergi aslı 300.000 lirayı geç
meyen kısma isabet eden ceza ve gecikme zammının aranmaması ve Kanunun
yayımlandığı 11.12.1985 tarihinden önce ödenen vergi aslına isabet e-
den ceza ve gecikme zammının tahsiline devam edilmesi icab etmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, 3239 sayılı Kanunun yayımlandığı 11.12.1985
tarihinden önce 1981, 1982 ve 1983 takvim yıllarına ait vergi borcu
asıllarının bir kısmını ödeyen ancak Kanunun yürürlüğünden sonra
31.12.1985 gününe kadar % 25 fazlasıyla ödeme yapmadığı anlaşılan da-
vacı hakkında yukarıda sözü edilen Geçici 4.madde hükmün uygulanmasına
olanak bulunmadığı cihetle bu kısma isabet eden kusur cezası ile gecik
me zammının istenmesinde kanuna aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan sebeple temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararı-
nın kusur cezası ile gecikme zammına ilişkin kısmının bozulmasına,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 2.bendi uya-
rınca davanın reddine karar verildi.
(MS/EK) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA