kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1995 1791 1994 2555 07/06/1995
 
LOKANTACILIK FAALİYETİ YANINDA BİR FABRİKANIN PERSONELİNE İAŞESİ KEN-
DİSİNDEN OLMAK ÜZERE FABRİKA YEMEKHANESİNİ KULLANARAK TABİLDOT YEMEK
HAZIRLAYAN DAVACININ BU FAALİYETİNİN İKİNCİ BİR İŞYERİ OLARAK KABUL
EDİLECEĞİ HK.<
Lokantacılık faaliyetinin yanısıra, bir fabrikanın personeline yemek
hazırlayıp servis yapan davacı adına 1992 takvim yılı için salınan ge-
lir vergisi ve geçici vergi ile kesilen usulsüzlük, özel usulsüzlük ve
kaçakçılık cezalarına karşı açılan davayı; vergi inceleme raporu ve di
ğer belgelerden, restorant işletmeciliği faaliyetinde bulunan ödevli-
nin bu faaliyetinin dışında ayrıca bir sentetik dokuma fabrikasında
hammadde temini, emtia üretimi, üretilen emtianın servis hizmeti kendi
sine ait olmak üzere yemek imalatı yapıp adı geçen fabrika çalışanları
na sunduğu ve bu faaliyetinden dolayı vermiş olduğu beyannamesinde ha-
yat standardı temel gösterge artırım bildiriminde bulunmadığının tesbi
ti neticesinde adına ikmalen, ayrıca anılan yılda elde ettiği bir kı-
sım hasılatını gizlediği, kayıt ve beyan dışı bıraktığı, ikinci işyeri
için imalat defteri tutmadığı nedeniyle saptanan matrah farkı üzerin-
den re'sen cezalı tarhiyatı yapıldığının anlaşıldığı, davacının, ince-
leme raporuyla saptanan matrahın fazlalığına ve bulunuş şekline bir
itirazı olmadığı, sadece ikinci işyeri diye adlandırılan faaliyetinin
müstakil bir işyeri ve faaliyet olmadığı iddiasında bulunduğundan uyuş
mazlığın çözümünün buna ilişkin bulunduğu, 213 sayılı Vergi Usul Kanu-
nunun 156.maddesinde işyeri, mağaza, yazıhane, imalathane gibi ticari,
sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu
faaliyetlerde kullanılan yer olarak tanımlandığı, bu hüküm gereğince
bir yerin işyeri olarak tanımlanabilmesi için bu yerde müşteriye mal
teslimi veya hizmet ifası yapılması gerektiği, ödevlinin lokantacılık
faaliyetinin yanısıra, hammaddenin temini, emtia üretimi, üretilen em-
tianın servis hizmeti kendisine ait olmak üzere işbir sentetik fabrika
sında sürdürdüğü faaliyetin ikinci bir faaliyet olarak kabulü yukarıda
belirtilen yasa hükmü gereği olduğu, bu faaliyetini hayat standardı te
mel göstergesi yönüyle bildirim dışı bıraktığından adına birden sonra-
ki herbir işyeri için temel gösterge tutarının %50'si oranında ilave
yapılacağına ilişkin yasa gereğince yapılan ikmal tarhiyat ile lokanta
cılık faaliyetinden dolayı bir kısım hasılatını gizlediği nedeniyle
re'sen salınan gelir vergisinin yerinde görüldüğü, verilen yıllık be-
yanname üzerinden hesaplanan ve yıl içinde ödenip, yılın vergisinden
mahsup edilen geçici verginin ikmalen ve re'sen tarh edilen vergiler
üzerinden istenemeyeceği, ikmalen ve re'sen tesbit edilen matrah farkı
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 ve 345.maddesindeki nisbetleri aş-
sa da ödevlinin gerek ikinci faaliyetinin gerekse diğer matrah kalemle
rine ilişkin matrah farkının defter ve belgeleri üzerinden tesbit edil
miş olması nedeniyle vergi kaçırma kastının olmadığı görüş ve kanaati-
ne varıldığı, olaya kusur cezası uygulanması gerektiği gerekçesiyle
kısmen kabul ederek gelir vergisini onayan, buna bağlı kaçakçılık ceza
sını kusur cezasına çeviren, kaçakçılık cezalı geçici vergiyi terkin
eden Balıkesir Vergi Mahkemesinin 3.2.1994 gün ve 1994/31 sayılı kara-
rının, Vergi Dairesi Müdürlüğünce cezalı tarhiyatın tamamının onanması
gerektiği, yükümlü tarafından ise fabrika yemekhanesinde verdiği hizme
tin işinin devam niteliğinde olduğu ve ikinci bir işyeri olarak değer-
lendirilemeyeceği ileri sürülerek bozulması istemleridir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemlerine ilişkin dilekçelerde ileri sürülen id-
dialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığın-
dan temyiz istemlerinin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.


BŞ/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA