kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1995 6155 1994 5006 27/11/1995
 
AMACI DIŞINA ÇIKIP KANUNSUZ GÖSTERİ HALİNE DÖNÜŞEBİLECEĞİ SAPTANAN KON
SERLERE İDARECE, 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYETLERİ YASASI VE
5442 SAYILI İL İDARESİ YASASI HÜKÜMLERİNE GÖRE İZİN VERİLMEMESİNDE İ-
SABETSİZLİK OLMADIĞI HK.<
Davacı şirket; 6.2.1990 ve 17.2.1990 tarihlerinde düzenleyeceği konser
lere izin verilmemesine ilişkin işlemin iptali ve bu konserler için
yapmış olduğu masraflara karşılık 700.000 lira zararın tazmini istemiy
le dava açmıştır.
İstanbul 1.İdare Mahkemesi, müzik topluluğunu oluşturan kişiler hakkın
da 1989 yılında alınmış takipsizlik kararı, 1989 yılında ise beraatle
sonuçlanan bir dava bulunduğu, grubun vereceği konserde kanuna, huku-
ka, genel ahlaka herhangi bir şekilde aykırılık iddiasının bulunmadı-
ğı, dolayısıyla tesis edilen yasaklama işleminde mevzuata uyarlık bu-
lunmadığı, öte yandan davacının bu konser nedeniyle 700.000 liralık gi
derinin bulunduğunun faturalarla tevsik edildiği ve konserin gerçekleş
memesi nedeniyle bu miktar oranında zarar gördüğü gerekçesiyle dava ko
nusu işlemi iptal ederek, 700.000 lira zararın davacı şirkete ödenmesi
ne karar vermiştir.
Davalı idare, müzik topluluğunda yeralan üyelerin yasa dışı örgüt üye-
si olduklarını, daha önceki konserlerinde devletin bütünlüğü aleyhine
slogan atıldığını, Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandıklarını, o
tarihteki şartların böyle bir karar alınmasını gerektirdiğini iddia
ederek, anılan mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını iste
mektedir.
Dava ve temyiz dosyalarının birlikte incelenmesinden; davacı şirketin,
16.2.1990 tarihinde Kartal İlçesi Belediye sinemasında, 17.2.1990 tari
hinde de Bakırköy ilçesi Bahçelievler Ünverdi sinemasında "GrupYorum"
un katılacağı konserlerin düzenleneceği yolunda 5.2.1990 tarihinde da-
valı idareye başvuruda bulunduğu, davalı idarece yapılan araştırma so-
nucunda düzenlenecek konserlerin amacı dışına çıkılarak kanunsuz göste
ri haline dönüşebileceği sonucuna varılarak söz konusu konserlerin
14.2.1990 tarihli işlemle 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Ka
nununun Ek 1.maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi
uyarınca yasaklandığı anlaşılmaktadır.
Dava konusu olayda idare yapmış olduğu ön araştırma sonucunda yapıla-
cak konserlerin amaç dışına çıkıp kanunsuz gösteri haline dönüşebilece
ğini saptadığından, tamamen kamu esenliğinin sağlanması, o tarihlerde-
ki şartların gerekli kılması nedeniyle polis vazife ve selahiyetleri
Kanununun Ek 1.maddesi ve 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11/c madde
si uyarınca geçici bir önlem niteliğindeki dava konusu işlemde hukuka
aykırılık görülmemektedir.
Bu itibarla olayda hizmetin kusurlu işletildiğini kabule, idareyi taz-
minle sorumlu saymaya da olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesine uygun bulunan
davalı idare temyiz isteminin kabulüne, İstanbul 1.İdare Mahkemesinin
22.9.1994 tarih ve E:1990/231, K:1994/329 sayılı kararının bozulması-
na, dosyanın yeniden karar vermek üzere anılan idare mahkemesine gönde
rilmesine karar verildi.
AYRIŞIK OY:
Temyiz isteminin reddedilerek, anılan mahkeme kararının onanması gerek
tiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

ŞT/NÇ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA