kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1992 3373 1989 971 30/11/1992
 
633 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE İMAM HATİP OLARAK GÖREVE
BAŞLADIKTAN BİR SÜRE SONRA GÖREVİNDEN AYRILIP DAHA SONRA YENİDEN GÖRE-
VİNE DÖNEN DAVACININ DAHA ÖNCE 14/3 OLARAK SAPTANAN GİRİŞ DERECESİNİN
14/1 OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava Diyanet İşleri Başkanlığında müezzin Kayyım olarak görevli iken
emekli olan davacının 1975 yılında yapılan intibakında giriş derecesi-
nin 14/3 olarak kabul edilmesinin hatalı olduğundan bahisle 14/1 giriş
derecesi esas alınarak yeniden düzenlenmesi ve 1.8.1978 tarihi itiba-
riyle 7.derecenin 2.kademesine yükseltilmesi işlemlerinin iptali ile
bu nedenle uğradığızararın tazmini istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla, davalı idare savunmasında 633 sayılı Kanu-
nun yürürlük tarihi olan 15.8.1965 tarihinde davacının görevde olmadı-
ğı, anılan kanunun 32.maddesine göre hakları saklı tutulanlardan sa-
yılamayacağı ve bu nedenle 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla de-
ğişik ek geçici 4.maddesinin 4 (f) fıkrası kapsamında kabul edileme-
yeceğinin ve dolayısıyla başlangıç derecesinin 14/1 olması gerektiği-
nin iddia edildiği, 633 sayılı Kanunun 32.maddesinde "Bu kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten evvel tayinleri yapılmış müftü, müsevvit, va-
iz, imam hatip ve müezzinlerin maaş ve vazifeleri mahfuzdur" hükmünün
yer aldığı, davacının 1959 senesinde Kütahya Hisarbey imam-hatibi ola-
rak işe alındığı, 1964 yılına kadar bu görevini sürdürdüğü, 1966 yı-
lında yeniden müezzin Kıyyım olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle 633
sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel tayini yapılmış kabul
edilmesi ve 32.maddeye göre hakları mahfuz tutulanlardan sayılması ge-
rektiği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını is-
temektedir.
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-
nunun 32.maddesinde "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel ta-
yinleri yapılmış müftü, müsevvit, vaiz, imam, hatip ve müezzinlerin
maaş ve vazifeleri mahfuzdur" hükmü yer almıştır. 657 sayılı Kanunun
1897 sayılı Kanunla değişik Ek Geçici 4.maddesinin (f) fıkrasında
"633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı Müftü, Müftü yardımcısı ve
vaizler için 12.derecenin 1.Kademesi, imam Hatip ve müezzinler için
14.derecenin 3.Kademesi" intibakta başlangıç derece ve kademesi kabul
edilerek, 657 sayılı kanunun 36 (A) maddesinde ilgililerin öğrenim du-
rumu itibariyle saptanan giriş derecelerine istisna getirilmiş ve be-
lirtilen ünvanlara göre intibakta giriş dereceleri saptanmıştır. Fık-
ranın ilk hali yukarıda bahsedilen şekilde olduğu halde 351 sayılı
KHK.nin 6.maddesi ile yapılan değişiklikle 633 sayılı Kanunun yürürlü-
ğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar da fıkra kapsa-
mına dahil edilmiştir. Kanun Koyucunun bu değişiklikle Diyanet İşleri
Başkanlığı Teşkilatında görevli iken askerlik hizmeti nedeni ile ay-
rılmış olanların bilahare yeniden teşkilata dönebileceklerini dikkate
alarak bunlarıda 633 sayılı Kanunun 32.maddesinde hakları saklı tutu-
lanlar kapsamında değerlendirmeye ve anılan fıkradan yararlandırmayı
amaçladığında kuşku bulunmamaktadır. 633 sayılı Kanunun yürürlüğe gir-
mesinden önce 1.6.1959 da imam hatib olarak göreve başlayan davacı,
3.2.1964 tarihinde görevinden ayrıldıktan sonra 25.2.1966 yılında tek-
rar göreve başlamıştır. Bu duruma göre ve 657 sayılı yasanın ek geçici
4.maddesinin (f) fıkrasında yapılmış olan değişikliğe esas olan neden-
lerde gözönüne alınarak davacının (f) fıkrası kapsamında değerlendi-
rilmesi gerektiği açıktır. Bu nedenle davacının 1975 yılında yapılan
intibakında 14/3 olarak saptanan giriş derecesinin 1987 yılında 14/1
olarak değiştirilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Ankara
2.İdare Mahkemesinin 22.12.1988 günlü, 1988/1499 sayılı kararının yu-
karıda belirtilen gerekçe eile onanmasına karar verildi.
(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA