kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1994 5504 1992 8201 15/11/1994
 
197 VE 2918 SAYILI KANUNLARDA "DANEL" VE "KAMYONET" TAŞIMI YAPILMIŞ
OLMAKLA BİRLİKTE, OTOMOTİV TEKNOLOJİSİNDEKİ HIZLA GELİŞMELER SONUCU
İMAL EDİLEN TAŞITLARIN KANUNDA TARİFİNİ BULMAK MÜMKÜN OLMADIĞINDAN,
MAHKEMECE BU TİP TAŞITLARIN NİTELİKLERİNİN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAP-
TIRILMASI SURETİYLE SAPTANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Satışı yapılan SK 410 Super Carry Suzuki marka aracın, Panel olarak I
sayılı tarifeye göre vergilendirilmesi gerektiğinden bahisle, 1318 sa-
yılı Taşıt Alım Vergisi Kanununun 9. maddesi uyarınca yükümlü şirket
adına salınan kusur cezalı taşıt alım vergisi ile ek taşıt alım vergi-
sini; Taşıt Alım Vergisi Kanununun 4. maddesinde, otomobil, kaptıkaç-
tı, panel ve arazi taşıtlarının I sayılı tarifeye göre, 5. Maddesinde
de, I sayılı tarife dışında kalan motorlu kara taşıtlarından, minibüs
ve otobüslerle, troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerlerinin
II sayılı tarifeye göre vergilendirileceğinin belirtildiği, 197 sayılı
Kanunun 2. maddesinde, insan ve yük taşımak maksadıyla imal edilmiş ve
sonradan yapılacak herhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt
haline getirilmesi mümkün arka kısmı kapalı motorlu taşıtların panel
olarak tanımlandığı, dava dilekçesinde, uyuşmazlık konusu aracın kol-
tuk ve camının bulunmadığı, her yerinin saçla kapalı olduğunun belir-
tildiği, idare tarafından da aksi savunulmadığından, aracın bu özel-
liklerinin çekişmesiz olduğu, yükümlü tarafından, II sayılı tarifenin
(B) bendine göre vergiye tabi tutulması gerektiğinin öne sürüldüğü,
ancak, (B) bendinde, minibüs, otobüs, troleybüs ve benzeri (oturma ye-
ri olan) taşıtların sayılmış olması ve uyuşmazlık konusu taşıtta da o-
turacak koltuk ve cam bulunmaması nedeniyle bu iddianın yerinde görül-
mediği, ayrıca, söz konusu aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda
tanımı yapılan panel niteliğinde olduğu, bu nedenle yapılan tarhiyatta
yasalara aykırılık bulunmadığı, öte yandan, Taşıt Alım Vergisi Kanunu-
nun 7. ve 9. maddeleri hükümleri uyarınca, yükümlü şirketin, sattığı
taşıta ait taşıt alım vergisinin ilgili vergi dairesine ödenip öden-
mediğini kontrol etmesi gerekirken, bu görevi yerine getirmediği an-
laşıldığından, salınan vergide bu yönden de isabetsizlik bulunmadığı,
cezaya gelince, beyannamenin taşıtın satın alındığı İzmir'de bulunan
Taşıtlar Vergisi Dairesi Müdürlüğüne verilmesi gerekirken Manisa Vergi
Dairesi Müdürlüğüne verilmesi nedeniyle zamanında tahakkuk yapılaması-
na engel olunduğundan, kusur cezası kesilmesinin de yerinde olduğu ge-
rekçesiyle onayan İzmir 1. Vergi Mahkemesinin 12.12.1991 gün ve 1991/-
1132 sayılı kararının; aracın II sayılı tarifeye göre vergilendirilme-
si gerektiği, zira I sayılı tarifenin sadece ağırlık üzerinde durdu-
ğu, taşıtın teknik özelliklerinin saptanması için mahkemece bilirkişi
incelemesi yaptırılması gerektiği halde yerine getirilmediği, II sayı-
lı tarifeye göre verginin ödenmiş olması nedeniyle, 1318 sayılı Kanu-
nun 7 ve 9. madde hükümleri uyarınca eksik alınan vergi ve cezaların
kendilerinden istenilemeyeceği, hem satıcıdan hem de mükelleften bu
verginin tahsilinin mükerrerlik doğuracağı ileri sürülerek bozulması
istenilmektedir.
Uyuşmazlık, SK 410 Super Carry Suzuki marka araçların, beyan
edildiği gibi kamyonet değil, panel gurubuna girdiğinden bahisle ceza-
lı tarhiyat yapılmasından doğmuştur.
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2. maddesinde pa-
nel, insan veya yük taşımak maksadıyla imal edilmiş ve sonradan yapı-
lacak herhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getiril-
mesi mümkün, arka kısmı kapalı motorlu taşıt, olarak tarif edilmiş,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 2. maddesinde ise, kamyone-
tin, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg'ı geçmeyen ve yük
taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlar olduğu açıklanmıştır.
Bu madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, panel ve komyone-
tin tarifi yapılmış özellikleri de açıkca belirtilmiş bulunmaktadır.
Ancak, otomotiv teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda i-
mal edilen çok yönlü taşıtların kanunda tariflerini bulmak mümkün ol-
mamaktadır. Bu nedenle bu tip taşıtların vasıflarının tespiti gerek-
mektedir.
Bu durumda, mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak, uyuş-
mazlık konusu taşıtın panel mi kamyonet mi olduğu hususunun açıkça be-
lirlenmesi gerekir.
Diğer taraftan, dava dosyasının ve yükümlü kurum vekili tara-
fından verilen ek dilekçe ve eki belgelerin incelenmesinden, yükümlü
şirketten aracı satın alan kişi adına da, Vergi Dairesi Müdürlüğünce
düzenlenen ihbarname ile taşıt alım ve ek taşıt alım vergisinin iste-
nildiği anlaşılmakta olup, bu tarhiyatla ilgili olarak Af Kanunundan
yararlanılmak amacıyla vergi dairesine başvurulduğu öne sürülmüş bu-
lunmaktadır. Mükerrer vergilendirme olasılığı gözönüne alınarak bu
hususların da araştırılması gereği ortaya çıkmaktadır.
Açıklanan ndenlerle, temyiz isteminin kabulüne, yukarıda belir-
tilen hususlar gözönüne alınıp, gerekli inceleme ve araştırma yapıl-
dıktan sonra bunların sonucuna göre yeniden bir karar verilmek üzere
mahkeme kararının bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:90) (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA