kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1985 202 1984 1732 13/02/1985
 
TAY-GER İBARESİYLE TESCİLLİ MARKANIN HARF DÜZENİ DEĞİŞTİRİLİP TAYGER O
LARAK TESCİLİ İSTEMİNİN, YENİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİYLE MARKANIN TÜRK MAH-
SUL VE İMALATININ YABANCI MEMLEKETLERDE ÜRETİLDİĞİ, İMAL EDİLDİĞİ ZAN-
NINI UYANDIRICI, HALKI ALDATICI NİTELİK TAŞIDIĞINDAN BAHİSLE İDARECE
REDDİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK. <
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında "TAY-GER" olarak 63619 numara ile tes
cilli olan markanın davacı şirketçe usulüne uygun devir alınarak marka
yı teşkil eden harflerin değişik düzenlenmesi ile ortaya çıkan "TAYGER
ibaresinin yeniden tescili talebinin reddedilmesine ilişkin olarak Ba-
kanlık işleminin iptali istemiyle açılan dava sonunda İdare Mahkemesi-
nin, "TAY-GER" olarak davalı Bakanlıkta tescilli bulunan markanın yeni
ni düzenleme biçimiyle "ETAYGER" olarak okunmaya müsait olduğu, bu şek
liyle halkı aldatacak mahiyette ve Türk mahsül ve imalatının yabancı
memleketlerde istihsal ve imal edildiği zannını uyandıracak surette
tertip edilmiş bulunduğu kanaatine varılmıştır, gerekçesiyle davanın
reddi yolundaki kararının temyizen bozulması istenilmektedir.
551 sayılı Markalar Kanununun 18.maddesinde "Marka hakkı sahibinin mar
kasında değişiklik yapmak istediği takdirde değişik şekilde işareti ye
niden tescil ettirmeye mecburdur" denilmekte, 5.maddenin b bendinde
"Halkı aldatacak mahiyette olan işaretlerin ezcümle yabancı mahsul ve
mamulatın Türkiye için, Türk mahsul ve mamulatının yabancı memleketler
de istihsal veya imal edildiği zannını uyandıracak surette tertip edi-
len işaret ve adlar" ın marka olarak tescil edilemiyeceği hükmü yer al
maktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, TAY-GER olarak tescilli markanın yeni
şekliyle TAYGER olarak tescili talebinin reddinde, dosya içinde bulu-
nan markanın incelenmesi sonucunda aktarılan yasa hükümlerine uyarlık
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, İdare Mahkemesi kararının bozulmasına , işin esası-
na inilerek aynı gerekçelerle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararının
iptaline karar verildi.
AYRIŞIK OY : Dava dosyasının incelenmesinde, davanın reddi yolundaki İ
dare Mahkemesi kararının yerinde olduğu, onanması gerektiği görüşü ile
aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

RD/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA