kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1998 6037 1998 3371 23/11/1998
 
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNDE VEZNEDAR OLARAK GÖREV
YAPAN DAVACININ 5434 SAYILI YASANIN 32/G MADDESİ GEREĞİNCE FİİLİ HİZ-
MET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Davacının, 5434 sayılı Yasa'nın 32/g maddesi gereği fiili hizmet süre-
si zammından yararlandırılması isteğinin reddine ilişkin işlemin ipta-
line karar veren ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve 1997/1313 sayılı
kararının davalı idare tarafından temyizen incelenip, bozulması iste-
nilmektedir.
... İdare Mahkemesince, 5434 sayılı Yasa'nın 32/g maddesinde
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Teşkilatında görev yapan teknik ve
idari personelin ayrım yapılmadan fiili hizmet süresi zammından yarar-
landırılacağı öngörüldüğünden, Isparta İl Müdürlüğünde çalışan davacı-
nın da fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması gerektiği ge-
rekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare, zirai mücadele, bağ bahçe, kımıl, süne, ilaç te-
mizleme, ilaç muhafaza vs. işleri yapanlara fiili hizmet süresi zammı
verilebileceği, bu nedenle İl Müdürlüğünün belirtilen işlerin yapıldı-
ğı Bitki Koruma ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli olmayan
davacının fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacağı iddiasıyla
anılan mahkeme kararının temyizen incelenip, bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve 1997/1313 sayılı ka-
rarı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldı-
ğından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, karar
verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:100)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA