kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1988 1908 1986 1099 16/06/1988
 
İPTAL DAVASI AÇILABİLMESİ VE DAVANIN GÖRÜLEBİLMESİ İÇİN DAVACININ İP-
TALİNİ İSTEDİĞİ İŞLEMLE MENFAATİNİN İHLAL EDİLMİŞ OLMASININ YETERLİ
OLDUĞU, BU İŞLEMLE İLİŞKİSİNİN DAVANIN SONUÇLANMASINA KADAR SÜRMESİNİN
GEREKMEYECEĞİ HK.<
Dava, davacının ..., Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğinden, ... Merkez Sağ
lık Ocağı tabipliğine naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiy
le açılmıştır. İdare Mahkemesi kararıyla; idari yargıda açılan davalar
da, davacıların iptali istenilen işlemle olan menfaat bağlarının dava
sonuna kadar devamının zorunlu olduğu, dosyadaki belgelerden davacının
iptal davası açtıktan sonra istifa ederek memurluktan ayrıldığı ve bu
nedenle dava konusu işlemle menfaat ilişkisinin kalmadığı gerekçesiyle
dava reddedilmiştir.
Davacı, zorunlu olarak istifa ettiğini, dava konusu işlemin iptali ha-
linde mağduriyetinin giderileceğini ileri sürmekte ve mahkeme kararı-
nın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Bilindiği üzere iptal davaları ile idari işlemlerin hukuka uygunluğu
denetlenir ve böylece idarenin hukuk alanı içinde kalması, bu alan
içinde hareket etmesi amaçlanır. İdari Yargı yerlerince verilen iptal
kararları ile hem iptal edilen idari işlemle hukuk alanı dışına çıktı-
ğı saptanan idare yeniden bu alan içine alınmış olur, hem de menfaati
ihlal edilen ve bu nedenle dava açan ilgili, eski hukuki durumuna geri
gelerek, iptal kararından somut olarak yararlanır.
İptal davalarının bu amacı ve kişiler yönünden doğurduğu sonuçlar göz-
önünde bulundurularak gerek öğretide gerekse Danıştay Kararlarına ip-
tal davası açılabilmesi ve davanın görülebilmesi için davacının iptali
istenilen işlemle menfaatinin ihlal edilmesi yeterli sayılmakta, bu
işlemle menfaatinin ihlal edilmesi yeterli sayılmakta, bu işlemle iliş
kisinin davanın sonuçlanmasına kadar sürmesi aranmamaktadır. Davacının
idari işlemle ilişkisinin davanın sonuçlanmasına kadar devam etmesini
zorunlu tutmak, iptal davalarını sadece davacılar yönünden ortaya koy-
duğu sonuçlarla değerlendirmek, bu davaların amacını ihmal etmek anla-
mını taşır.
Bunun sonucu olarak, dava görülmeden önce alınacak yeni idari kararlar
la davacının iptali istenilen işlemle ilişkisini kesmek ve böylece hu-
kuka aykırılığı ileri sürülen işlemi yargısal denetim dışında bırakmak
yolu açılmış olur. Bu nedenle, dava açıldıktan sonra istifa ederek gö-
revinden ayrılan davacının, dava konusu işlemde menfaat ilişkisinin
kalmadığından bahisle davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki
isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteğinin kabulüyle İdare Mahkemesi kararı
nın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkra-
sının (b) bendi uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3.fıkrası uyarınca
işin esası hakkında bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahke-
meye gönderilmesine karar verildi.

BŞ/SE 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA