kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1976 90 1976 67 13/02/1976
 
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BELİRLİ YERLER ARASINDA YOLCU TAŞIYAN STATİ-
ON-WAGON TİPİ ARAÇLARIN BELEDİYE RUHSATINA VE DÜZENLEMESİNE TABİ OLDU-
ĞU HK. (*)<
İstişari mütalaa isteğinin konusunu, belediye sınırları içerisinde,
belirli bölgeler arasında ve kişi başına ücret alarak yolcu taşıyan
"station-wagon" tipi dolmuş otomobillerinin çalışmalarının belediyele-
rin ruhsatına tabi olup olmadığı ve çalışma şartlarının belediyelerce
düzenlenip düzenlenemiyeceği hususu teşkil etmektedir.
1580 sayılı Belediye Kanununun "Belediyelerin hakları, selahiyet ve
imtiyazları" başlığını taşıyan 19.maddesinin beşinci fıkrası ile bu
fıkrayı değiştiren 2571 ve 3666 sayılı Kanun hükümlerinin incelenme-
sinden, belediyelerin; belediye hudutları dahilinde belirli bölgeler
arasında yolcu nakil vasıtası olarak çalıştıracakları araçların kısıt-
lanması yoluna gidilmeyip; aksine, bu konudaki yetki alanının geniş
tutulmasının öngörüldüğü ve bu hükmün düzenlenmesindeki amacın da
belde içinde yolcu taşımasının düzenli ve güvenilir şekilde yapılması-
nı sağlamak olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makina Mühen-
disleri Odaları ile Karayolları Genel Müdürlüğünce station-wagon tipi
aracın, mezkur hükümde zikredilen "otokar" tanımı içerisinde kaldığı-
nın belirtilmiş olması; teknik sözlüklerde bu aracın minibüs şeklinde
ve yolcu taşıma vasfı galip, koltuk adedi genellikle üç sıraya çıkar-
tılabilen bir vasıta olarak tanımlanmış bulunması ve Belediye Kanunu-
nun 19.maddesinin beşinci fıkrasının 3666 sayılı Kanun ile değişik son
şeklinde,belediye hudutları dahilinde muayyen mıntıkalar arasında yol-
cu nakil vasıtası olarak otobüs,minibüs,otokar,tünel,finiküler işle-
tilmesinin münhasıran belediyelerin hakkı olduğu ve belediyelerin di-
ledikleri takdirde inhisarı tazammun etmemek şartıyla bunların işle-
tilmesine ruhsat verebilecekleri yolundaki hükmü karşısında, station
wagonların da belediye hudutları dahilinde, muayyen mıntıkalar arasın-
da yolcu nakil vasıtası olarak çalışan ve esas vasfı toplu yolcu taşı-
ma olan otobüs,minibüs,otokar ve diğer benzeri araçlar gibi belediye-
lerin ruhsatına tabi olduğu ve belediyelerin bunların çalışmalarını
düzenlemeye yetkili bulunduğuna karar verildi.

Genel Kuruldan geçmemiştir.

(DAN-DER, SAYI:24-25)

(MS/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA