kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 635 1987 160 16/06/1987
 
İDARECE MEMUR KONUTU YAPIMI AMACIYLA KAMULAŞTIRMA YAPILABİLECEĞİ, TA-
ŞINMAZIN ŞUYULU OLMASININ KAMULAŞTIRMAYA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ HK.<
Dava, taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin İl İdare Kurulu kararının
iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, onaylı imar planında ko-
nut alanına rastlayan taşınmazın lojman yeri için kamulaştırılmasında
mevzuata aykırılık sözkonusu değilse de, uyuşmazlığa konu taşınmazın
belirlenen lojman yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla kamulaştırılma-
sına girişilmediği, ihtiyaca yeterli olarak başlangıçta tahsis edilen
taşınmazın bitişik parsellere şuyulu olduğunun belediyece bildirilmesi
üzerine bu şuyuun giderilmesi amacıyla kamu yararı kararının alındığı-
nın anlaşıldığı, tapu idaresi ve belediyeden getirilen belgelerin in-
celenmesinden olay tarihinde yürürlükte bulunan 6785 sayılı Yasanın
42.maddesine göre parselasyon işleminin yapılmadığı, imar adası dahi-
linde kalan parsellerin kadastrol durumu ile tapuda kayıtlı bulunduğu
ve şuyulu hallerinin olmadığı anlaşıldığı gibi Mahkemece yaptırılan
keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda da davacıların
mülkiyetinde bulunan 71 sayılı parsel ile hazineye ait olup memur loj-
manları için tahsis edilen 76 sayılı parselin bulunduğu imar adasında
olay tarihinde yürürlükte bulunan 6785 sayılı Yasanın 42.maddesine uy-
gun düzenleme yapılmadığı, hatta 37.madde uygulamasının dahi söz konu-
su olmadığının belirtildiği, bu durumda olay tarihinde yürürlükte bu-
lunan 6785 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi ve dava derdest iken yürür
lüğe giren 3194 sayılı İmar Kanununun 18 ve 19.maddeleri uyarınca Be-
lediyesince arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planının, şuyulan
dırma cetvelleri hazırlanarak tapuya tescil işlemlerinin yapılmadığı,
yani kamulaştırmaya neden gösterilen şuyulu durumun olayda mevcut olma
dığı, böyle bir şuyulu durum mevcut olsa bile şuyunun izalesi davası
ile halledilmesi gereken bir husus olduğundan bu amaçlarla yapılan ka-
mulaştırma işleminde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava
konusu kamulaştırma işleminin iptaline karar verilmiş ve bu karar da-
vacı tarafından temyiz edilmiştir.
Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde,
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir bölümünü
kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya yetkilidirler.
4626 sayılı Memur Meskenleri İnşaası Hakkındaki Kanun, gerek başlığı,
gerekse içerdiği maddelerde açıklandığı üzere idareye memur meskenleri
yaptırma görevini vermektedir.
Olayda da imar planında konut alanında bulunan, Maliye Bakanlığına me-
mur konutu olarak tahsisli 76 parsel sayılı taşınmazın bitişiğindeki
davacıların hissedar oldukları 71 parsel sayılı taşınmazın Memur Konu-
tu yapılmasının temini amacıyla İl İdare Kurulu kararıyla Kamulaştırıl
masında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Temyize konu İdare Mahkemesi kararında kamulaştırma amacının hazineye
ait 76 sayılı parselle davacılara ait 71 sayılı parselin şuyunun gide-
rilmesi olduğu, esasen kamulaştırmaya neden gösterilen şuyulu durumun
olayda mevcut olmadığı, böyle bir şuyulandırma mevcut olsa bile bu
amaçla kamulaştırma yapılamayacağı gerekçe gösterilerek kamulaştırma
işlemi iptal edilmiş ise de, kamulaştırmaya ilişkin İl İdare Kurulu
kararında kamulaştırma amacının memur konutu yapılmasının temini oldu-
ğu açıkca gösterilmiş olup, taşınmazın şuyulu olup olmaması da kamu-
laştırmaya engel teşkil etmeyeceğinden Mahkeme kararında isabet bulun-
mamaktadır.
Açıklanan nedenle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına,
uyuşmazlığın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler
dava hakkında karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı Yasanın
49.maddesinin 2.fıkrası uyarınca işin esasının incelenmesine geçilerek
yukarıda belirtilen nedenle davanın reddine karar verildi.


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA