kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1993 769 1991 1705 25/02/1993
 
MADEN ARAMA RUHSATI SAHİBİ DAVACI ŞİRKETİN BU RUHSAT SAHASI İÇİNDEKİ
FAALİYETLERİNİN 2886 SAYILI YASADA BELİRTİLEN ANLAMDA FUZULİ İŞGAL
OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ HK.<
Dava, davacı şirket tarafından, hazineye ait taşınmazın 10.000 metre-
karelik kısmının 11.8.1988-27.4.1989 tarihleri arasında mermer taşı
çıkarmak, 2 adet bina (yatakhane vemotorevi) ve 3 adet elektrik direği
yapmak suretiyle işgal edildiğinin saptandığından bahisle 18.000.000
lira ecrimisil tahkkuk ettirilerek istenilmesine ilişkin ihbarnamenin
iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi, uyuşmazlık konusu yerin davacı şirket tarafından kul-
lanıldığının anlaşıldığı, taşınmazın arama ruhsatı sahasında kalmış
olması halinde bile işletme ruhsatı almaksızın mermer çıkarılıp satıl-
masının işgal olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu itibarla işlemde
mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar ver-
miştir.
Davacı vekilleri ayrı ayrı verdikleri temyiz dilekçelerinde yerinde
olmadığını öne sürdükleri mahkeme kararının temyizen incelenip, bozul-
masını istemektedirler.
2886 sayılı Yasanın 75.maddesinde, Devletin özel mülkiyetinde veya hü-
küm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzelki-
şilerce işgali üzerine fuzuli şagilden, aynı yasanın 9.maddesinde be-
lirtilen yerlerden sorulmak suretiyle 13.maddede gösterilen komisyonca
takdir ve tesbit edilecek ecrimisilin isteneceği hükme bağlanmıştır.
3213 sayılı Maden Yasasının 3.maddesindey se; arama ruhsatı, belirli
bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen
yetki belgesi olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda belirtilen yasa hükümlerine göre arama ruhsatı sahası içeri-
sindeki madencilik faaliyetlerinin 2886 sayılı Yasada sözü edilen an-
lamda "fuzuli işgal" olarak nitelendirilmesine olanak bulunmamaktadır.
Dosyanın incelenmesinden davacı şirketin arama ruhsatı sahibi olduğu
anlaşılmaktadır.
Davacı şirket uyuşmazlık konusu yerin arama ruhsatı sahası içerisinde
olduğunu önesürerken; Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasına sunulan bilir-
kişi raporunda da arama ruhsatının tesbit harici bırakılan taşınmaz
ile 398 parsel sayılı hazine arazisini içine aldığı belirtilmektedir.
Dava konusu olayda, arama ruhsatı sahibi davacı şirketin, arama ruhsa-
tı sahasında madencilik faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili olarak yap-
tığı bina ve elektrik direğinden dolayı fuzuli şagil olduğunu kabule
olanak bulunmadığı gibi, mermer çıkarma faaliyetlerinden dolayı da
2886 sayılı yasaya dayanılarak ecrimisil tahakkuk ettirilmesi olanağı
olmayıp ancak 3213 sayılı Yasada belirlenen koşulların varlığı halin-
de, aynı Yasada öngörülen müeyyidelerin uygulanması olanaklıdır.
Bu itibarla, arama ruhsatı sahasında kalmış olsa bile, işletme ruhsatı
almaksızın sürdürülen mermer çıkartma faaliyetinin fuzuli işgal olarak
değerlendirilmesi egerektiği egerekçesiyle davanın reddi yolunda veri-
len temyize konu kararda hukuki isabet görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı yasanın 49.maddesi uyarınca temyiz
isteminin kabulüne, Aydın İdare Mahkemesinin 18.12.1990 tarih ve
1990/893 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:88) (MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA