kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 2000 1986 554 15/10/1986
 
İŞİNİ TERK ETTİĞİNİ BİLDİREN MÜKELLEFİN İŞYERİ KİRASINI ÖDEMESİNİN GE-
LİR GETİRİCİ İŞİ YAPTIĞINI GÖSTERMEYECEĞİ GİBİ BU HUSUSTA BİR TESPİTTE
YAPILMADIĞINDAN FAALİYETİN DEVAM ETTİĞİNİN KABUL EDİLEREK VERGİLENDİRİ
LEMİYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık, davacı adına komisyonculuk ve dahili ticaret işini 6.2.
1981 tarihinde terkettiğini bildirmesine karşın, işyeri kirası üzerin-
den stopaj vergisi ödediğinden ve işini terketmediği fişi sabit bulun-
duğundan bahisle 1982 takvim yılı için re'sen salınan gelir ve mali
denge vergileriyle kesilen ağır kusur cezasına ait tarh işleminin ter-
kini istemiyle açılan davayı; davada işyerinin değil, işin terk edildi
ğinin iddia olunduğu, Vergi Dairesince işyerinin terkedilmediğine dair
yapılan yoklamada faaliyetin sürdürüldüğüne dair bir tespit de bulunma
dığı, kiradan stopaj yapılmasının gelir getirici faaliyetin devam etti
ği anlamına gelmediği gerekçesiyle kabul eden Vergi Mahkemesi kararı-
nın istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi. RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA