kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1998 1336 1997 37 31/03/1998
 
EMEKLİ SANDIĞINA TABİ EMEKLİ OLAN DAVACININ EŞİNİN KATARAKT AMELİYATI
SIRASINDA RESMİ SAĞLIK DURUMUNDA BULUNMADIĞI İÇİN DIŞARIDAN ALDIĞI
TIBBİ MALZEMELERİN BEDELİNİN EMEKLİ SANDIĞI TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREK-
TİĞİ HK.<
Sandığa tabi emekli olan davacı, eşinin katarakt ameliyatı sırasında
resmi sağlık kurumunda bulunmadığı için dışarıdan aldığı tıbbi malze-
melerin bedelinin sandıkça ödenmeyen kısmını oluşturan ... liranın ya-
sal faiziyle ödenmesi, ayrıca duyulan üzüntü ve sıkıntının yolaçtığı
manevi zarara karşılık ... lira manevi tazminatın ödenmesi istemiyle
açtığı davanın reddine karar veren ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve
1996/1067 sayılı kararının temyizen incelenip, bozulmasını istemekte-
dir.
Davacının kendisi tarafından ödenen tıbbi malzeme giderinin ta-
rafına ödenmesi isteğiyle yaptığı başvuru üzerine, ... tarih ve ...
sayılı ödeme emriyle ... tarih ... sayılı Sandık Yönetim Kurulu Kara-
rına dayanılarak ... lira ödenmiştir.
Davacı ödenmeyen kısmın yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve
duyduğu üzüntü ve sıkıntı sonucu uğradığı manevi zarar karşılığı ...
lira da manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.
... İdare Mahkemesince; Emekli, Adi Malüllük veya Vazife Malül-
lüğü Aylığı Bağlanmış olanlarla Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bu-
lundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Te-
davileri Hakkında Tüzük'ün 23.maddesinde kullanılması resmi sağlık ku-
rumu sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen vücut, organ protez be-
dellerinin sandıkça karşılanacağının, ödemelerin her yıl piyasa rayici
gözönünde bulundurularak saptanacak miktar üzerinden yapılacağının
hükme bağlandığı, öte yandan Tüzük ve Bütçe Uygulama Talimatı doğrul-
tusunda alınan Sandık Yönetim Kurulu kararıyla da Sandık ve diğer kamu
kuruluşlarıyla firmalar arasında yapılan sözleşmelerde belirtilen veya
fiyat tesbit komisyonunca belirlenen fiyatların esas alınmasının uygun
görüldüğü, davacının aldığı tıbbi malzeme karşılığının da fatura tari-
hi itibariyle bilgisayar ortamında değerlendirilerek güncelleştirildi-
ği ve belirlenen ... liranın ödendiği, bu durumda yukarıda anılan Tü-
zük hükümleri uyarınca yapılan ödemede hukuka aykırılık görülmediği
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı, hukuka aykırı olduğunu öne sürdüğü anılan mahkeme kara-
rının temyizen incelenip, bozulmasını istemektedir.
5434 sayılı Yasa'nın Geçici 139.maddesinde, madde hükmünde sa-
yılanların, yasayla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alı-
nacakları tarihe kadar, hastalanmaları halinde, resmi sağlık kurumla-
rıyla kamuya yararlı dernek ve vergiden muaf vakıflara ait sağlık ku-
ruluşlarında tüzükle belirlenecek usul ve esaslara göre muayene ve te-
davi ettirilecekleri belirtilmiş, muayene ve tedavinin ilgililerin te-
davisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması-
nı da kapsayacağı öngörülmüştür.
Öte yandan anılan Yasa maddesi'nin 5434 sayılı Yasaya eklenme-
sine ilişkin 1425 sayılı Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk
edilen tasarı metninde ilaç ve iyileştirme vasıtaları giderlerinin %
20'sinin ilgililerce ödeneceği yer almışken, tasarının bu kısmı benim-
senmeyerek tasarıdan çıkarılmak suretiyle yasalaşmış, 2771 sayılı Ya-
sayla da savurganlığın önlenmesi gerekçesine dayalı olarak ayakta ve
meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 10'unun hak
sahipleri tarafından ödeneceği ayrıca hükme bağlanmıştır.
Görüldüğü üzere anılan yasal düzenlemeyle belirtilen sağlık Ku-
rumu veya kuruluşlarında yapılan muayene ve tedavi giderlerinin ayakta
veya meskende tedavi sırasındaki ilaç bedellerinin % 10'u dışında ta-
mamının sandıkça karşılanacağı öngörülmüş, muayene ve tedavinin ilgi-
lilerin tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının
sağlanmasını da kapsayacağı ayrıca hükme bağlanmıştır.
Bu yasal düzenleme karşısında, muayene ve tedavi giderlerinin
bir bölümünün ilgililere yüklenmesine olanak bulunmadığı gibi, ameli-
yat sırasında ilaç ve iyileştirme vasıtalarının ilgililer tarafından,
temin edilmeye, üstelik de piyasada oluşan en düşük fiyatla ve başlan-
gıçta bedeli kendileri tarafından ödenmeye zorlanmasına da olanak yok-
tur.
Sonuç olarak, davacının ödemek zorunda kaldığı tıbbi malzeme
giderlerinin, hastanece temini mümkün olmayan ancak, zorunlu görülerek
reçeteye yazılan malzemelerin dışında alınmış malzemeler olmadıkça ve
davacının sunduğu faturanın kendisinin bilgisinde gerçeğe aykırı ola-
rak düzenlendiği kanıtlanmadıkça idarece ödenmesi gerekmektedir.
Öte yandan idare mahkemesince, tıbbi malzeme bedelinin bir kıs-
mının sandıkça ödenmemesi işlemi hukuka uygun bulunarak, manevi tazmi-
nat istemi irdelenmeye gerek görülmeden dava reddedilmişse de, Daire-
miz kararında belirtilen gerekçe karşısında, İdare Mahkemesince yeni-
den karar verilirken, niteliği ve amacı da dikkate alınarak manevi
tazminat konusunda da ayrıca bir karar verilmesi gerektiği açıktır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasa'nın 49.maddesi uyarınca
davacının temyiz isteminin kabulüne, ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih
ve 1996/1067 sayılı kararının bozulmasına, karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA