kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1989 93 1988 1192 23/01/1989
 
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN REDDİ HALİNDE, KARŞI TARAFA
NİSBİ AVUKATLIK ÜCRETİ VERİLEMEYECEĞİ HK.<
Tekel İşletmesinde memur olan davacı tarafından, idarece hakkında ya-
pılan disiplin soruşturmasının haksızlığından bahisle, bu soruşturma
nedeniyle duyduğu üzüntü karşılığındaki manevi zararın tazmini iste-
miyle açılan dava sonucunda İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda
verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
İdare Mahkemesinin kararıyla, ortada tahakkuk etmiş ve gerçekleşmiş
bir zarar olmadığı, davalı idarenin olağan nitelikteki işlemlerinin
tazminat sorumluluğu doğuracak nitelikte bir hizmet kusuru olarak ka-
bul edilemiyeceği, dolayısıyle idareyi maddi ve manevi tazminat ile
sorumlu tutmaya hukuken imkan bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedil-
miştir.
Davacı, açtığı davanın yalnızca manevi tazminat davası olduğunu bu
nedenle avukatlık ücretinin mahkemece manevi tazminat isteği gözönüne
alınarak hesaplanması gerektiğini, idarenin haksız işlemleri nedeniyle
üzüntü duyduğunu, davanın kabul edilerek tazminata hükmedilmesi gerek-
tiğini ileri sürmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulmasını is-
temektedir.
Davacının, kararın esası yönünden ileri sürdüğü nedenler anılan kara-
rın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Buna karşılık
dava dosyası içindeki belgelerin bir bÜtÜn halinde incelenmesinden an-
laşıldığına göre, davacı, hakkında yapılan idari takibat nedeniyle duy
duğu elem ve üzüntü karşılığı maddi ve manevi tazminat istemiyle dava
açmış ise de, dava dilekçesine ekli belgelerden davacının yalnızca ma-
nevi tazminat istediği, dava dilekçesi içeriğinden de dava konusunun
tek olarak manevi tazminatı kapsadığı açıkça belli olmaktadır.
Avukatlık Asgari ücrettarifesinin "Manevi tazminat davalarında Ücret"
başlığını taşıyan 11.maddesinde "Bu davaların tamamının reddi halinde
avukatlık ücreti, tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümü uyarınca
takdir edilir" hükmü yer almakta olup, Tarifenin ikinci kısmının ikin-
ci bölümüne göre olayda manevi tazminat davasının tamamı reddedildiği
için idare lehine 7.700 lira avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir-
ken 372.540 lira avukatlık ücretine hükmedilmesinde hukuki isabet bu-
lunmamaktadır.
Davacının avukatlık ücretine ilişkin temyiz isteği bu nedenle 2577 sa-
yılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasına uygun
görüldüğünden, isteğin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının avukatlık
ücretine ilişkin kısmının bozulmasına, mahkeme kararı ve dayandığı
gerekçe esas yönünden hukuk ve usule uygun olup, öne sürülen nedenler
kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından
davacının temyiz isteğinin bu yönden reddiyle anılan kararın, bu kıs-
mının onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:76-77)

(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA