kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1991 3759 1988 5177 26/11/1991
 
ŞİRKET GAYRİMENKULLERİNİN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE BELİRLENEN YENİ
DEĞERLERİYLE BİR BAŞKA ŞİRKETE SERMAYE OLARAK KONULUP KARŞILIĞINDA HİS
SE SENEDİ ALINMASI SATIŞ NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN, KURUMLAR VERGİSİ KA
NUNUNUN 10.MADDESİNDEN YARARLANDIRILMAMASINDA İSABET BULUNMADIĞI HK.<
1984 takvim yılı faaliyetiyle ilgili işlemleri Kurumlar Vergisi Kanunu
nun geçici 10.maddesi yönünden incelenen davacı kurum adına, inceleme
raporundaki verilere göre ikmalen salınan kurumlar vergisi ile kesilen
kaçakçılık cezasını; olayda, davacı kurumun aktifinde kayıtlı fabrika
bina ve arazisinin Asliye Ticaret Mahkemesince tespit ettirilen değe-
riyle iştirak hissesi karşılığında bir başka anonim şirkete sermaye
olarak konulduğu, bu işlemin satış işlemi olarak nitelendirilemeyece-
ği, ortada bir borç ödemesinin yada nakit tahsilatının söz konusu olma
dığı, dolayısiyle aktifte kayıtlı değeriyle diğer bir şirkete iştirak
nedeniyle belirlenen değer arasındaki farkın Kurumlar Vergisi Kanunu-
nun geçici 10.maddesi dahilinde vergiden müstesna tutulmasının mümkün
bulunmadığı, ancak matrah farkının bulunuş biçimi itibariyle hadisede
kaçakçılık ve ağır kusur fiillerinin mecvut olmadığı gerekçesiyle ver-
gi aslını aynen kaçakçılık cezasını kusur cezasına çevirmek suretiyle
değişiklikle onayan Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden iba
rettir.
Davacı şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin Asliye Ticaret Mahke-
mesinde tespit ettirilen değerleri üzerinden bir başka anonim şirkete
iştirak hissesi karşılığında sermaye olarak konulup, kayıtlı değerle,
iştirak hissesine esas alınan değer arasındaki farkın sermayeye ilave-
si suretiyle yapılan uygulamanın, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici
10.maddesine uygun bulunmadığı yolundaki inceleme raporuna istinaden
yapılan kaçakçılık cezalı tarhiyatı değişiklikle onayan Vergi Mahkeme-
si kararı taraflarca temyiz edilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanununun konuya ilişkin geçici 10.maddesinde, tam mü
kellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkulleri-
nin 1984 yılında satışından doğan kazançların tamamının sermayeye ila-
vesi şartıyla kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükmüne yer veril-
miş, gerekçesinde de, söz konusu kurumların bağlı değerlerinin ekono-
mik faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlan
masının amaçlandığı belirtilmiştir. Böyle bir amacın temelde, söz konu
su kıymetlerin günün rayicine göre değerlenmesi suretiyle sermayenin
gerçek miktarına ulaşması ve işletmenin maddi gücünün gerçek yada en
azından gerçeğe yakın biçimde ortaya konulmasını temin etmeye yönelik
olduğu açıktır. Buna göre, madde hükmünde yazılı bulunan değerlerin sa
tılmasından sağlanan karşılığın, sabit değerler de dahil olmak üzere
işletmenin ekonomik faaliyetlerinde daha etkin bir rol oynayacağına
inanılan her türlü yeni değerlere yatırılmasına engel bir durumun mev-
cudiyetinden söz edilmesi mümkün değildir. Durum böyle olunca, işletme
deki bir gayrimenkulün satılması suretiyle elde edilen naktin, örne-
ğin, hisse senedi alımında kullanılması ve bunların sermayeye ithali
ile söz konusu gayrimenkulün ayni sermaye olarak bir şirkete konulması
karşılığı hisse senedi alınması arasında sonuçta herhangi bir fark ol-
madığı nazara alındığında, kanunun aynı konudaki bazı işlemlerden biri
ni teşvik ettiği, diğerini teşvik dışı bıraktığının makul bir izahı
olamaz.
Olayda da, Davacı şirket gayrimenkullerinin Asliye Ticaret Mahkemesin-
ce belirlenen yeni değerleriyle bir başka şirkete sermaye olarak konu-
lup karşılığında hisse senedine sahip olunduğuna ve ortaya çıkan değer
farkı sermayeye ilave edildiğine göre, sadece söz konusu kanun hükmün-
deki "satış" ibaresinden hareketle matrah farkı tesbiti ile vergilendi
rilmesinde isabet bulunmamaktadır.
Bu nedenlerle, Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz isteminin reddine, uyuş-
mazlığa konu cezalı tarhiyatın tamamen terkini gerekirken değişiklikle
onanmasında yasal isabet bulunmadığından Ankara 7.Vergi Mahkemesi kara
rının bozulmasına karar verildi. BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA