kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1989 652 1988 1173 07/07/1989
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN "DİNİ İNANÇ
NEDENİYLE BOYUN VE SAÇLAR ÖRTÜ VEYA TÜRBANLA KAPATILABİLİR." TÜMCESİ-
NİN, ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA İPTAL EDİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA, LA-
İKLİK VE DEVRİM YASALARININ KORUNMASI İLKESİ İLE ANAYASANIN 10 VE 24.
MADDELERİNDE YER ALAN KURALLARA AYKIRI OLDUĞU HK.<
2577 sayılı yasanın 31. maddesinin 1. fıkrasının göndermede bulunduğu
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 53. maddesinde, hakkı
veya borcu bir davanın sonucuna bağlı olan üçüncü kişinin iki taraftan
birinin yanında yer alarak davaya katılabileceği kuralı bulunmaktadır.
Bu davanın sonucu, davaya davalı yanında katılmak isteyenin haklarını
etkileyeceğinden N.Gül Hatipoğlunun davaya davalı Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı yanında katılmasına karar verilerek işin esasına geçildi.
Davalı idare ile yanında davaya katılanın usule ilişkin savları yerin-
de görülmemiştir.
Dava; 4.12.1988 gÜn ve 20009 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe konulan Yükseköğretim Kurumlari Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin
bir fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki yönetmelik ile getirilen "Di-
ni inanç nedeniyle boyun ve saçlar örtü veya türban ile kapatılabilir"
kuralının iptali istemiyle açılmıştır.
İptali istenen bu yönetmelik kuralı daha sonra 27.12.1988 gün ve 20032
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2547 sayılı yasanın 44.
maddesine ek 16.fıkrayı ekleyen 3511 sayılı yasanın 2.maddesinde aynen
yer alarak yasa kuralı niteliğini kazanmış, ancak bu yasa kuralının A-
nayasaya aykırı olduğu görüşüyle Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mah-
kemesine yapılan başvuru sonucu sözü edilen 3511 sayılı kuralı Anayasa
nın başlangıç kısmı ve 2, 10 ve 174. maddelerine aykırı olduğu gerekçe
siyle 7.3.1989 gün ve E:1989/1, K:1989/12 sayılı kararla iptal edilmiş
ve Anayasa Mahkemesi Kararı 5 Temmuz 1989 gÜn ve 20216 sayılı Resmi Ga
zetede yayımlanmıştır.
Açıklanan nedenlerle, yasa kuralı haline getirilen "Dini inanç nedeniy
le boyun ve saçlar örtü veya türbanla kapatılabilir." tümcesinin Ana-
yasa Mahkemesinin belirtilen kararı ile iptal edilmiş olması karşısın-
da anılan yönetmelik kuralının, herhangi bir yasa kuralına dayanmaksı-
zın Anayasanın ödün verilmesi düşünülmeyecek Cumhuriyetin temel nite-
liklerine ilişkin laiklik ilkesine, 174.maddesinde devrim yasalarının
korunması ilkesine ve ayrıca Anayasanın 10 ve 24. maddelerinde yer a-
lan kurallara aykırı olduğundan iptaline karar verildi.

(DAN-DER;SAYI:78-79) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA