kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1985 920 1984 1366 27/05/1985
 
PLANDA GENEL HİZMETLERE AYRILAN YERDEKİ TAŞINMAZA GEÇİCİ YAPILAŞMA KO-
ŞULLARINDA DAİMİ RUHSAT VERİLEBİLECEĞİ YÖNETMELİĞİN BUNA İLİŞKİN HÜKMÜ
NÜN DE YASAYA UYGUN OLDUĞU HK. <
Dava, taşınmaz için geçici yapılaşma koşullarında daimi inşaat izni ve
rilebileceği yolunda Belediye Başkanlığınca tesis edilen işlemi ile a-
nılan işlemin dayanağını teşkil eden İmar Yönetmeliğinin 3.05.maddesi-
nin 3.fıkrası hükmünün davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle
iptalleri dileğiyle açılmıştır.
6785 sayılı Yasanın 11.maddesinin 1.fıkrasında imar ve yol istikamet
planlarında imkan hudutları içinde bulunup da, müracaat gününde dört
yıllık imar proğramına dahil olmayan yerlerden, plana göre kapanması
gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 42.madde kuralları
uygulanmadan normal koşullarla yapı izni verilmeyen veya 33.maddede be
lirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde kuralının uy-
gulanması istenen parsellerde üzerinde Yönetmelik esaslarına uygun ya-
pı yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin yazılı istekleri üzerine
belediye encümeni kararıyla imar planı tatbikatına kadar geçici inşaa-
ta veya tesisata izin verilebileceği, aynı maddenin 3.fıkrasında muvak
kat yapıların hangi maksat için kullanılabileceği, ölçü ve nitelikleri
nin talimatnamede belirtileceği, keza 5.fıkrasında da plan uygulanır-
ken geçici inşaat veya tesislerin yıktırılacağı, 10 yıllık geçicilik
müddeti dolduktan sonra yıktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibi-
ne her hangi bir bedel ödenmeyeceği, 10 yıl dolmadan yıktırılması veya
kamulaştırılması halinde geçici bina ve tesislerin kamulaştırma bedeli
nin 10 yılı doldurmak için kalan müddet de gözönüne alınmak suretiyle
takdir olunacak bedelinin sahibine ödeneceği kuralları yer almış, sözü
geçen İmar Kanununun 33.maddesinde ise imar ve yol istikamet planların
da yol, meydan, otopark, yeşil saha, park, çocuk bahçesi, pazar yeri
v.s. gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılmış yerlerde inşaata ve mev-
cut binalarda ise esaslı değişiklik yapılmasına izin verilmeyeceği, an
cak bu gibi yerlerin iskan hudutları içinde bulunanlarından dört yıl-
lık imar planına dahil edilmiş olan yerler müddeti içinde dört yıllık
programa dahil bulunmayan yerlerin ise sahiplerinin yazılı başvuru gü-
nünden itibaren 5 yıl içerisinde kamulaştırılmadığı takdirde talimatna
me hükümlerine uygun inşaat yapılmasına izin verileceği hükme bağlan-
mıştır.
Yukarıda değinilen yasa kurallarının birlikte incelenmesinden, onaylı
imar planlarında kamu hizmet ve tesislerine ayrılmış alanlarda esasen
inşaat yapılmasının mümkün bulunmadığı, bu kuralın istisnası olarak
ancak belirli amaçlar için ve ölçülü ve nitelikleri yönetmeliklerle
düzenlenen yapılaşmaya izin verildiği, bu alanlarda 6785 sayılı yasa-
nın 11.maddesinin uygulanması halinde verilen inşaat ruhsatının geçici
olduğu, diğertaraftan aynı yasanın koşulları bulunması halinde 33.mad-
desi uygulandığı takdirde de verilecek inşaat ruhsatının daimi nitelik
te olduğu ortaya çıkmaktadır. Başka deyişle, her iki yasa maddesinde
de yapılaşmanın ölçü ve niteliklerinin düzenlenmesi hususu yönetmeliğe
bırakılmış olup, verilen inşaat ruhsatının geçici veya daimi olmasına
göre bir ayrım getirilmiştir.
Olayda da, uyuşmazlık konusu taşınmazın planda genel hizmetlere ayrıl-
dığı, davacının başvurusundan itibaren 5 yıl içinde kamulaştırılmadı-
ğı, buna rağmen inşaat ruhsatı da verilmediği, inşaat ruhsatı verilme-
mesine ilişkin işlemin Dairemizce verilen 20.10.1982 günlü, 3165 sayı-
lı kararla iptal edildiği, anılan kararın kesinleştiği, kesinleşen yar
gı kararının uygulanması amacıyla davacının yeniden başvurusu üzerine
belediye başkanlığınca tesis edilen 11.10.1984 günlü, 15/855 sayılı iş
lemle daimi inşaat izninin Karaman imar yönetmeliğinin kamuya ayrılan
yerlerle ilgili 3.05. maddesindeki koşoullarla verilebileceğinin bildi
rildiği dosyada yer alan belgelerden anlaşılmış olup, tesis edilen iş-
lemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Davanın, Karaman imar yönetmeliğinin 3.05. maddesinin 3.fıkrasında yer
alan "Ayrıca, bu gibi yerlerden 4 yıllık proğrama dahil olanlarında
proğram müddet sonunda, proğrama dahil olmayanlarda ise, kanunen mute-
ber müracaat tarihinden itibaren 5 yıllık müddetin geçmesi halinde bu
yer belediyece kamulaştırılmadığı veya imar planında gerekli değişik-
lik yapılarak başka bir imkan sağlanmadığı takdirde yine bu madde hü-
kümleri uygulanır." kuralının iptaline yönelik kısmına gelince;
Yukarıda da açıklandığı üzere, onaylı imar planlarında yapılaşmanın is
tisnalarını düzenleyen 6785 sayılı Yasanın gerek 11.maddesinde, gerek-
se 33.maddesinde yapılaşmanın ölçü ve niteliklerinin düzenlenmesine
ilişkin bir kural yer almamış, bu alanın düzenlenmesi imar yönetmelik-
lerine bırakılmış bulunması karşısında; İmar Kanununun 33.maddesi uya-
rınca verilen daimi inşaat ruhsatıyla ölçüleri ve malzemesi nakli ka-
bil nitelikte yapı yapmaya izin verilmesi yolundaki dava konusu imar
yönetmeliği hükmünde, davacı iddiasının aksine imar kanununa aykırılık
tan söz edilemez.
Her ne kadar davacı tarafından, ölçüleri ve nitelikleri imar yönetme-
liğinde belirtilen yapı için daimi ruhsat almanın pratik yararı olmaya
cağı ileri sürülmüşse de, imar planı uygulanmaya başlandığında geçici
ya da daimi inşaat ruhsatıyla yapılmış yapıların kamulaştırma bedeli-
nin takdiri yönünden farklılık bulunduğu açıktır. Zira, geçici inşaat
ruhsatı ile yapılan yapının plan uygulamasından dolayı kamulaştırma be
deline dahil edilmeyeceği anılan yasanın 11.maddesi hükmü gereğidir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA