kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1998 383 1997 1290 05/02/1998
 
ADİ ORTAKLIKTA TİCARİ FAALİYET AYNEN DEVAM EDERKEN BİR ORTAĞIN HİSSE-
SİNİ DİĞER ORTAĞA DEVRETMESİ HERHANGİ BİR KATMA DEĞERE TEK BAŞINA YOL
AÇMAYACAĞINDAN KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ TUTULAMAYACAĞI HK.<
... Sondaj İşletmesi Adi Ortaklığı adına takdir komisyonunuca re'sen
takdir edilen matrah üzerinden 1994/Ağustos dönemi için tarh edilen
katma değer vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan dava-
yı; dosyada bulunan ve yükümlü tarafından itirazsız imzalanan ... ta-
rihli yoklama fişi ile davacının ortaklık adına kayıtlı sondaj makine-
sinin kendi üzerine devraldığının, ancak bu devre ilişkin fatura dü-
zenlemediğinin katma değer vergisi hesaplamadığı ve beyan etmediğinin
tespit edildiği, adi ortaklığın sona ermesi üzerine karşılıklı ortak-
lık ilişkisi içerisinde makinenin kesin değeri tespit edilmeden devri-
nin yapıldığı, ancak yoklama memurunca devirden beş gün gibi kısa bir
süre sonra yükümlünün kendi ifadesine de dayanılarak makinenin devir
tarihindeki değerinin belirlendiği takdir komisyonunca da matrah tak-
dirinde yükümlünün bu beyanının nazara alındığı, her ne kadar dava
dilekçesinde yoklama fişindeki rakamın yanlış görüldüğü iddia edilse
de, bu iddianın inandırıcı olmadığı, takdir komisyonunca yoklama fi-
şinde belirtilen miktar baz alınarak 1994/Ağustos dönemi için takdir
edilen matrah üzerinden salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergi-
sinde yasalara aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddederek kaçakçı-
lık cezalı katma değer vergisini onayan ... Vergi Mahkemesinin ...
tarih ve ... sayılı kararının; ... tarihinde ...- TL. bedelle alınan
makinenin 10 gün sonra ...- TL. değerinde olduğunun kabul edilemeyece-
ği, değerin tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılmadan verilen
kararın hatalı olduğu ileri sürülerek bozulması istenmektedir.
Uyuşmazlıkta, iki ortaklı sondaj işletmesi adi ortaklığının
26.8.1994 tarihinde sona ermesi ve ortaklık adına kayıtlı bulunan son-
daj makinasının ortaklardan davacı tarafından devranılması üzerine
idarece yapılan yoklama sonucunda; devralınan sondaj makinası için fa-
tura düzenlenmediği ve katma değer vergisi ödenmediği, tespit edilerek
olayın takdir komisyonuna sevki ile takdir komisyonunca takdir olunan
değer üzerinden ortaklık adına kaçakçılık cezalı katma değer vergisi
tarholunduğu ve tarhiyata karşı açılan davayı reddeden vergi mahkemesi
kararının temyizen incelenerek bozulması istendiği görülmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 1/1. maddesinde tica-
ri, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde ya-
pılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme
bağlanmıştır.
Esasen katma değer vergisi alınabilmesi, temelde mal ve hizmet-
lerin satılmasında ve el değiştirmesinde bir değer artışının, kanuni
deyimiyle katma değerinin bulunması halinde mümkündür.
Olayda ise; ortaklık hali sona ermekle beraber işletmenin bü-
tünlüğü ve ticari faaliyet aynen devam ederken, bir ortağın işletmede-
ki hissesini diğer ortağa devretmesi, yani olayda sondaj makinasının
diğer ortak tarafından devranılması nedeniyle cezalı katma değer ver-
gisi tarhiyatı yapıldığı görülmektedir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca katma değer vergisi hakkında ya-
yımlanan 25 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, adi ortaklık-
larda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devir işlem-
leri katma değer vergisine tabi tutulmazken, iki ortaklı adi ortaklık-
larda ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde katma
değer vergisi uygulanması yolundaki ayırım Dairemizin 12.4.1993 tarih
ve E:1992/5624, K:1993/1542 sayılı kararıyla yerinde bulunmamış, tica-
ri faaliyet aynen devam ederken adi ortaklıkta ortağın hissesini diğer
ortağa devretmesinin herhangi bir katma değere tek başına yol açtığın-
dan söz edilemeyeceği belirtilmiştir.
Bu sebeple yükümlü adına yapılan cezalı tarhiyatta ve bu tarhi-
yatı onayan mahkeme kararında yasaya uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, ... Vergi Mah-
kemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA