kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1994 4218 1994 1979 07/12/1994
 
GÖTÜRÜ USULE TABİ OLMANIN GENEL VE ÖZEL ŞARTLARININ İHLAL EDİLDİĞİ TES
BİT EDİLMEDEN GEÇER USULDE MÜKELLEFİYET TESİS EDİLEMİYECEĞİNDEN SÜRE-
SİNDE BEYANNAME VERMEME NEDENİYLE TAKDİR KOMİSYONU KARARINA DAYANILA-
RAK YAPILAN CEZALI TARHİYATTA İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Yükümlü adına 1990 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin
kanuni süre içeide verilmemesi nedeniyle takdir komisyonu kararına da-
yanılarak re'sen salınan gelir vergisi, geçici vergi ile kesilen kaçak
çıkıl cezasına karşı açılan davayı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
2361 sayılı Kanunun 34.maddesiyle değişen 47.maddesinin 1.bendinde gö-
türü usule tabi olmanın genel şartları arasında, kendi işinde bilfiil
çalışmak veya bulunmak gerektiğinin belirtildiği, aynı Kanunun götürü
usule tabi olmanın özel şartları başlıklı 48.maddesinin birinci ve mü-
teakip bentlerinde belirlenen miktarları aşmamak hususunun da, götürü
usulü tabi olmanın özel şartları arasında sayılan Kanunun 50.maddesi-
nin 1.fıkrasında ise, götürü usule tabi olmanın şartlarından herhangi
birini takvim yılı içinde kaybedenlerin, ertesi takvim yılı başından
itibaren gerçek usulde vergilendirileceğinin hükme bağlandığı, olayda,
23.2.1989 tarihli yoklama fişi ile yükümlünün Doğan Sebze adına kayıt-
lı 42-DN-314 plakalı 1963 Model Opel Marka Otomobil ile 20.2.1989 tari
hinden itibaren züccaciye emtiası satıp karşılığında büyük ve küçükbaş
hayvan derisi aldığının, söz konusu aracı satın alarak henüz devrini
almadığının tesbiti üzerine züccaciye ve deri alım satımından dolayı
gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetinin tesis edildiğinin ve anı-
lan dönem için gelir vergisi beyannamesi verilmemesi nedeniyle re'sen
takdir yoluyla cezalı tarhiyat yapıldığının anlaşıldığı, dosyada mev-
cut 28.5.1992 tarihli yoklama fişinin incelenmesinden, yükümlünün
23.2.1989 tarihli yoklama fişinde belirlendiği gibi seyyar züccaciye
ve deri alım satımı yaptığının tesbiti üzerine 30.4.1989 tarihinde de-
ricilik işini bırakıp züccaciye işine devam ettiğinin, 16.1.1991 tari-
hinde züccaciye işinden dolayı götürü usulde mükellefiyet tesis ettir-
diğinin, Vergi Dairesi Müdürlüğünün 23.2.1989 tarihli tutanağı esas al
mak suretiyle gıyabında gerçek usulde mükellefiyet tesis ettirdiğinden
haberi olmadığının görüldüğü, yükümlünün 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 47 ve 48.maddelerinde belirtilen götürü usule tabi olmanın genel
ve özel şartlarını aşmadığı, idarece bu şartların ihlal edildiğine
ilişkin bir tesbit bulunmadığı, bu itibarla davacının götürü usulde mü
kellefiyetinin kaldırılarak, gerçek usulde mükellefiyet tesis ettiril-
mesinde yukarıda belirtilen yasa hükmü uyarınca isabet bulunmadığından
gelir vergisi beyannamesi verilmemesi nedeniyle re'sen takdir nedeni
doğmadığı, bu nedenle re'sen takdir yoluyla yapılan tarhiyatın yerinde
olmadığı gerekçesiyle kabul eder kaçakçılık cezalı gelir vergisi ile
geçici verginin terkinine karar veren Konya Vergi Mahkemesinin
30.11.1993 gün ve 1993/1201 sayılı kararının bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.

ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA