kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1997 5779 1996 6326 11/12/1997
 
DAVACI ŞİRKETE VERİLEN DAHA SONRA UZATILAN VE ÖNİZNİN İPTALİ İŞLEMİNE
KADAR TANINAN SÜRE İÇERİSİNDE ÖN İZİNLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE
GETİRİLMEMESİ KARŞISINDA 2634 SAYILI YASANIN 8.MADDESİ UYARINCA ÇIKA-
RILAN KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİ-
ĞİN 15.MADDESİ UYARINCA TESİS EDİLEN ÖN İZNİN İPTAL EDİLEREK TEMİNATIN
HAZİNEYE İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERDE HUKUKA AYKIRILIK BU-
LUNMADIĞI HK.<
... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1996/431 sayılı kararının usul ve
yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dava, ... Turizm Alanı, ... mevkiindeki taşınmaza turistik te-
sis yapılması amacıyla davacı şirkete verilen ön iznin iptaline ve te-
minat mektubunun Hazineye irat kaydedilmesine ilişkin işlemlerin ipta-
li istemiyle açılmış,İdare Mahkemesince,Kamu Arazisinin Turizm Yatı-
rımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 15.maddesi uyarınca imar planı
bulunan dava konusu alanda ön izinle ilgili yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmesi için 6 aylık bir süre öngörülmüş olmasına rağmen,davalı ida-
rece bu sürenin 4 ay olarak belirlendiği, ayrıca davacıların dışında,
şirket ortaklarından birisinin açmış olduğu dava nedeniyle uzun bir
süre idarenin ön iznin süresini dondurması sonucu geçen zamanın ve ip-
tal davasının reddi sonucunda da davacılara tebliğ tarihi belli olma-
yan ... günlü yazı ile ... tarihine kadar süre verildiği anlaşıldığın-
dan, davacı şirkete ön izinle ilgili işlemlerin tekemmülü için Yasada
öngörülen 6 aylık sürenin kullandırılmadığı ve bu haliyle ön iznin ip-
tali ile teminatın Hazineye irat kaydı işleminde hukuka uyarlık bulun-
madığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş,bu karar davalı tarafın-
dan temyiz edilmiştir.
Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetme-
liğin 15. maddesinde "... imar uygulama planı olan alanlarda tahsis
talebinde bulunan müteşebbise, teşebbüsün oluşturulması, mimari proje-
lerin hazırlanması ve turizm yatırım belgesi alabilmesi için 6 aylık
bir süre verilir.
Bakanlık izne konu yatırım alanlarını yukarıda belirtilen ön i-
zin sürelerince müteşebbisler için saklı tutar.
Müteşebbis, bu ön izin süresi içinde ... yükümlülüklerini yeri-
ne getiremez, programlanan aylık faaliyet raporlarından belirlenecek
iş aksamaları Bakanlıkça kabul edilmez (Bakanlığın tayin edeceği müc-
bir sebepler hariç) veya yatırımdan vazgeçerse ön izin süresi bitimi
dikkate alınmaksızın, izin iptal edilir ve alınan teminat Hazineye i-
rat kaydedilir" kuralı yer almaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, ... mevkiindeki 18 parsel sayılı ta-
şınmazda 42 yatak kapasiteli 1 yıldızlı otel tesisi gerçekleştirilmek
üzere davacı şirkete 4 ay süreli ön izin verildiği,şirketin de bu sü-
reyi kabul ettiği,bu konuda uyuşmazlık çıkarmadığı, ancak şirket or-
taklarının kendi aralarında anlaşmazlığa düşmeleri sonucu çıkan uyuş-
mazlığın yargı yerine intikali üzerine idarece ön izin süresinin don-
durulduğu,yargı yerince uyuşmazlığın karara bağlanması üzerine de ...
gününde ön izin yükümlülüklerinin yerine getirilerek Turizm Yatırım
Belgesi alınması için ... tarihine kadar yeniden süre verildiği,aradan
dört yıla yakın bir süre geçmesine rağmen davacı şirket tarafından ön
izin yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle davacı şirket a-
dına verilen ön iznin 2634 sayılı Yasanın 8.maddesi uyarınca çıkarılan
Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 15.
maddesi uyarınca iptal edilerek teminatın Hazineye irat kaydedildiği
anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacı şirkete verilen, daha sonra uzatılan ve ön
iznin iptali işlemine kadar tanınan süre içerisinde ön izinle ilgili
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi karşısında anılan madde uyarınca
tesis edilen işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığından mahkemece da-
vanın reddi gerekirken aksi yönde karar verilmesinde isabet görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle Antalya 2.İdare Mahkemesinin ... günlü,
1996/431 sayılı kararının BOZULMASINA, karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:96)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA