kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 1225 1986 1216 24/12/1986
 
İLK BİLİRKİŞİ RAPORU VE EK RAPOR UYUŞMAZLIĞI YETERİNCE AÇIKLIĞA KAVUŞ-
TURMUŞ BULUNDUĞUNDAN, BU KONUDA MAHKEMECE İKİNCİ BİR BİLİRKİŞİ İNCELE-
MESİ YOLUNA GİDİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ, KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCE-
LEMESİ SONUCU ÇOK YOĞUN YAPILAŞMA GETİREN DAVA KONUSU İMAR PLANI DEĞİ-
ŞİKLİĞİ İŞLEMİ İLE BUNA DAYALI TEVHİT İŞLEMİNDE MEVZUATA UYARLIK BU-
LUNMADIĞI HK.<
Dava, parsellerin tevhidine ilişkin işlem ile sözü edilen parsellerle
ilgili mevzii imar planı değişikliğinin iptali isteğiyle aynı pafta ve
adadaki komşu parsellerdeki apartmanların yöneticileri ve bazı kat ma-
likleri tarafından açılmış, İdare Mahkemesinin, dava dilekçesinde da-
vacı olarak gösterilen ...'in sonradan verdikleri dilekçelerle davacı
olmadıklarını bildirmiş olmaları nedeniyle bu kişiler yönünden davanın
açılmamış sayılmasına; 47 parseldeki Birol Apartmanının yöneticisi sı-
fatıyla kendi adına asaleten ve bazı kat maliklerine vekaleten Ali E-
sat Birol 24 parseldeki Ersoy Apartmanının yöneticisi sıfatıyla kendi
adına asaleten ve bazı kat maliklerine vekaleten Hüsrev Yürür tarafın-
dan dava açılmışsa da Kat Mülkiyeti Kanununun 35.maddesinde, kat mülki
yetine ilişkin sadece borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat malik-
lerine karşı dava açma yetkisinin Yöneticinin görevleri arasında oldu-
ğu, bu konuda kat maliklerinin verdiği yetkiye dayanarak dava açamıya-
cağı gerekçesiyle yöneticiler dışındaki kat malikleri yönünden davanın
ehliyetten reddine, Ali Esat Birol ve Hüsrev Yürür'e hasren incelenen
davanın ise, Mahkemenin kararı üzerine yaptırılan keşif ve bilirkişi
incelemesi sonucunda İstanbul Teknik Üniversitesinden seçilen bilirki-
şi tarafından düzenlenen rapor ve yine aynı bilirkişilerden istenen ek
raporun konuyu açıklığa kavuşturmaması üzerine yeniden keşif ve bilir-
kişi incelemesi yaptırılmasına karar verilerek bu kez Yıldız Üniversi-
tesinden seçilen bilirkişiler tarafından düzenlenen raporda, üç parse-
lin tevhidinin meydana gelen 55 sayılı parselde mevzii imar planı ya-
pılması açısından planlama ve uygulama tekniğinin bir gereği olarak
yerine getirildiği, bu nedenle yapılan tevhit işleminin şehircilik ve
planlama ilkelerine uygun olduğu, İmar ve İskan Bakanlığının 22.2.1979
tarihli, 1/25000 ölçekli planın nazım plan olmadığı, çatı ya da çekme
katların tam kata iblağı ile ilgili Bakanlık onaylı kararın imar plan-
ları Düzenleme Tarzları ve Teknik Şartları'na uymasının söz konusu ola
mıyacağı, iptali istenen 13.12.1984 onay günlü, 1/500 ölçekli Vali Ko-
nağı devamı mevzii imar planı ile getirilen yapı imar düzenleri ve 55
sayılı parsele verdiği imar hakları bakımından bir bütün olarak şehir-
cilik-planlama ilkelerine uygun olduğu belirtildiğinden anılan rapor
doğrultusunda davanın reddine karar verilmiş, ve bu kararın davanın
açılmamış sayılmasına ilişkin kısmı dışındaki bölümü davacılar tarafın
dan temyiz edilmiştir.
Mahkemenin 20.5.1985 günlü kararı üzerine uyuşmazlık konusu taşınmazın
yerinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
Öğretim üyelerinden Prof. ... Prof.Dr. ... Doç.Dr. ...'ın katılmasıyla
oluşan bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda özetle, dava konusu 779
ada, 27, 28, 35 sayılı parsellerin 17.2.1954 onay tarihli 1/5000 ölçek
li nazım planda konut bölgesi içinde kaldığı, 3.9.1965 onay tarihli
1/500 ölçekli uygulama planında 779 sayılı yapı adasında Maçka Caddesi
boyunca genellikle mevcut bina derinlikleri esas alınarak ve 21.50 m.
yükseklik verilerek bitişik nizam öngörüldüğü, aynı ada Abdi İpekçi
Caddesi boyuncu bazen ikiz, bazen ayrık nizamda bahçeli bloklar öneril
diği ve 21.50 m. yükseklik verildiği, Abdi İpekçi Caddesi ucunda 35 ve
28 sayılı parseller üzerine de 4 m. yüksekliğe sahip birbirleri ile
irtibatlı 3 bina öngörüldüğü, 27 sayılı parseldeki binanın korunduğu
13.12.1984 onay tarihli mevzii imar planında ise, 27, 28 ve 35 sayılı
parsellerin tevhidi ile bu parseller üzerinde 24.50 m. yüksekliğinde
bir blok önerisi geliştirildiği, 27 parseldeki mevcut bina nazara alın
madan ön cephe hatının Maçka Caddesine dayandırıldığı, arka cephesi
Abdi İpekçi Caddesinden 3 m. çekilmek, yan bahçe mesafesi 3 m.bırakıl-
mak şartı ile tüm 27 sayılı parsel derinliğini içine alan bir blok öne
risi yapıldığı, şehircilik planlama ilkelerine göre ancak iki yolun
kesim yerindeki köşelerde görünüşü ve silveti tamamlayan arka bahçe
bırakılacak şekilde bitişik nizam tekliflerinin yapılmasının uygun ol-
duğu 27, 28, 35 sayılı parseller köşe parseli oluşturmadığı halde
13.12.1984 onay günlü, planda sanki söz konusu üç parseli, köşe parse-
li imiş gibi bir derinlik verilip, devamlılık gösteren bir arka bahçe
gözetilmeden önerinin geliştirildiği, halen parseller üzerinde bulunan
büyük ağaçların planda gözönüne alınmadığı, 3.9.1965 onay tarihli plan
da 28 ve 35 sayılı parseller üzerindeki öneriler ne kadar az yoğun ise
13.12.1984 onay tarihli planda 27, 28, 35 sayılı parseller üzerinde
tevhit yapılarak geliştirilen önerinin de o derece yoğun olduğu, bu
yoğunluğun kitle derinliği ile artarken, çevrede 21.50 m. yükseklikte-
ki binalara nazaran verilen 24.50 m.yükseklikle giderek daha arttığı,
ayrıca yakın çevrede bulunan parsellerdeki yüksekliğe göre bir sivril-
me meydana geldiği, bu durumunda yapı adasının görünüşünü ve siluetini
çok bozduğu, konut bölgesi içinde yaklaşık 40 m. derinlikte, en orta
yerinde 25 m.ye varan genişlikteki blokun içinde yer alacak üniteler
düşünüldüğünde 13.12.1984 onay tarihli teklifin olumlu bir çözüm olma-
dığı, köşe parsel ile tevhidi yapılmış parsel arasındaki boşluğun Maç-
ka Parkından görünüşü olumsuz etkileyeceği, köşe binası olmadığı halde
bir taraftan bitişik, bir taraftan ayrık hali ile yapılaşmadaki tekni-
ğe uymadığı ve biçimlenmekte de sürekliliğin kaybolduğu, Maçka Caddesi
üzerinde belirlenmiş olan arka cephe hattının bozulduğu, sonuç olarak
27, 28, 35 sayılı parsellerin tevhidi suretiyle meydana gelen parsel
için 13.12.1984 onay günlü plan ile getirilen imar durumunun şehirci-
lik planlama ilkelerine göre çevre ve sağlık koşullarına uymadığı, çok
yoğun olduğu, ve yükseklik itibariyle de çevresine uymadığı, konut a-
lanlarında bu boyut ve yoğunlukta planlanacak bloklarda arka bahçe ve
iç aydınlıkların plandaki ölçülerde yapılması halinde sağlıklı bir çö-
züm elde edilmesinan olanaksız olduğu, söz konusu plan değişikliğinin
imar planı düzenleme ilkelerine ve şehircilik esaslarına yeterince uy-
gun olmadığı, yeni bir düzenleme yapılması gerektiği belirtilmiş bulun
maktadır.
Sözü edilen bilirkişi raporuna davalı Belediye Başkanlığı tarafından
yapılan itirazda, 13.9.1965 onay günlü, 1/500 ölçekli planda Maçka Cad
desi boyunca yüksekliklerin 21.50 m. + Çekme Kat olup daha sonra İmar
ve İskan Bakanlığınca 22.2.1979 onay günlü, 1/25000 ölçekli imar planı
ile çekme katların tam kat haline getirildiği, H=24.50 m. olduğu, bu
nedenle dava konusu parseldeki 24.50 m. yüksekliğin bir sivrilme mey-
dana getirmeyeceğinin öne sürülmesi üzerine aynı bilirkişi kurulundan
istenilen ek raporda da 1965 onay tarihli uygulama imar planında anı-
lan yöre için verilen yüksekliğin 21.50 m. olduğu ve bunun halen yürür
lükte bulunduğu, idari vesayet makamı olan Bakanlığın çatı katların
tam kata iblağı hakkındaki kararına göre eğer bu yörede çatı katı olan
binalar varsa, bunların çatı katlarının tam kata iblağ edilebileceği,
çatı katı olmayan ve yüksekliği 21.50 m.olan yapıların buna dayanarak
binalarına yeni bir kat ilave edemiyecekleri, çatı katlarını tam kata
iblağ edip 21.50 m. yüksekliği 24.50 m. yapanların da binalarını yıkıp
yeniden inşa ederlerse 24.50 m. değil 21.50 m. yükseklikte yapabilecek
leri, çatı katları tam kata iblağ ederek 24.50 m. yükseklikte olan bi-
naların yarı ömürlerini doldurdukları, yeniden 21.50 m. olarak teşek-
kül edecekleri ve söz konusu plan değişikliği ile 24.50 m. yükseklik
verilen dava konusu yapının diğerleri arasında bir sivrilme meydana
getireceği, çatı katların tam kata iblağı ile oluşan fiili durumun ta-
raflara yasal bir hak tanımayacağı, ilgili belediyenin fiili durumu
gözönüne alarak tüm imar adasında 24.50 m. yüksekliği kabul eden bir
plan değişikliği yapmamış olduğu, sadece dava konusu yer için plan de-
ğişikliği yaparak, 24.50 m. yükseklik getirdiği, imar adasındaki diğer
parsellerin tümünü 21.50 m. yükseklikte bıraktığı, öte yandan dava ko-
nusu parsel bir köşe parsel olmaması nedeniyle bu parsele 13.12.1984
onay tarihli planla verilen tüm parsel derinliğince devam eden ve her
iki caddeye cephesi olan tek bir blok şeklindeki yapı izninin planlama
ilkeleri yönünden yanlış olduğu, Maçka Caddesine bakan kısımda bitişik
nizam, Abdi İpekçi Caddesine bakan kesimde ise ayrık nizam esasları
geçerli bir blok düzeninin çevreye uyum yönünden gerekli olduğu, iki
blok arasında kalan arka bahçenin de Abdi İpekçi Caddesi ile dışa açıl
masının mümkün olduğu ve bunun Maçka Parkından görüşüde olumlu etkile-
yeceği açıklanmıştır.
Yukarıda içeriği özetlenen ilk bilirkişi raporu ve ek rapor dava konu-
su uyuşmazlığı yeterince açıklığa kavuşturmuş bulunduğundan bu konuda
Mahkemece ikinci bir bilirkişi inceleme yapılması yoluna gidilmesinde
isabet görülmemiştir.
Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle ilk bilirkişi incelemesi sonucu
düzenlenen rapor ve ek raporun birlikte incelenmesinden, her yönüyle
çok yoğun yapılaşma durumu meydana getiren dava konusu imar planı de-
ğişikliği işlemi ile buna dayalı tevhit işleminde şehircilik ilkeleri,
planlama esasları ve kamu yararına uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesince verilen kararın davanın açıl-
mamış sayılmasına ilişkin kısmı dışındaki bölümünün bozulmasına, uyuş-
mazlığın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava
hakkında karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargı-
lama Usulü Kanununun 49.maddesinin 2.bendi uyarınca davacılardan Ali
Esat Birol ve Hüsrev Yürür'e hasren işin esasının incelenmesine geçile
rek dava konusu 1/500 ölçekli 13.12.1984 onay günlü mevzi imar planı
değişikliğiyle, buna dayalı tevhit işleminin iptaline karar verildi.
KARŞI OY:
İdare Mahkemesinin 20.5.1985 günlü, kararı üzerine uyuşmazlık konusu
taşınmazın yerinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi şehir ve Bölge Planlama-
sı Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. ... Prof.Dr. ... ve Doç.Dr. ...'ın
katılmasıyla oluşan bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda, dava konu-
su olan 27, 28 ve 35 sayılı parsellerin tevhidi suretiyle meydana ge-
len parsel için 13.12.1984 onay tarihli plan ile getirilen imar durumu
nun şehircilik planlama ilkelerine göre çevre ve sağlık koşullarına uy
madığı, çok yoğun olduğu ve yükseklik itibariyle de çevresine uymadığı
yeni bir düzenleme gerektiği; yine aynı Mahkemenin 30.10.1986 günlü ka
rarı üzerine ikinci kez yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucun-
da Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Prof. ..., Doç.Dr. ...
ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müd*r* Prof. ...'nin katılmasıyla oluşan
bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda ise, üç parselin tevhidinin,
meydana gelen 55 sayılı parselde mevzii imar planı yapılması açısından
planlama ve uygulama tekniğinin bir gereği olarak yerine getirildiği,
çatı katların tam kata iblağı hakkındaki Bakanlık kararı tüm İstanbul
Belediye sınırları içinde kalan alanlarda geçerli olduğundan dava konu
su parsellerdeki uygulamanın getireceği yoğunluğun tartışmasının böyle
bir büyüklük içinde anlamını yitirdiği, iptali istenilen planın getir-
diği yapıdüzenleri ve 27, 28 ve 35 sayılı parsellerin tevhidi ile olu-
şan 55 sayılı parsele verdiği imar hakları bakımından şehircilik-plan-
lama ilkelerine uygun bulunduğu belirtilmiştir.
İki rapor arasında açık bir çelişki bulunmaktadır. Bu durumda üçüncü
bir bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle davanın sonuçlandırıl-
ması zorunludur.
Açıklanan nedenle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına
karar verilmesi gerektiği oyu ile çoğunluk kararına karşıyım.(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA