kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1982 11301 1980 3841 30/11/1981
 
657 SAYILI YASANIN 68/B HÜKMÜNE AYKIRI OLARAK 7 YILLIK FİİLİ HİZMET
KOŞULUNU TAŞIMADAN 4.DERECE KADROYA ATANDIĞI ANLAŞILAN DAVACININ BİR
BAŞKA GÖREVE NAKLEN ATANMADA YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, davacının İstanbul Hisar Gençlik ve Spor Akademisi Genel Sekre-
terliğinden alınarak Bolu Aladağ Gençlik ve İzcilik Tesis Müdürlüğüne
nakline dair kararın iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Kanunun değişik 68.maddesinin B bendinde; "Eğitim ve öğre-
tim hizmetleri sınıfı hariç sınıfların 1,2,3 ve 4.derecelerindeki kad-
rolarına, derece yükselmelerindeki süre kaydı aranmaksızın atanmasında
ki usule göre daha aşağı derecelerden memur atanabilir caizdir.
Ancak bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için memurun yüksek görmüş
olması 3. ve 4.derecedeki görevlere atanabilmek için en az 7 yıl 13.
12.1980 tarihli ve 160 sayılı kanunun 4.maddesine tabi kurumlarda ça-
lışmış olması atanacakların görevini gerektirdiği nitelikleri kazanmış
bulunması şarttır." hükmü yer almıştır.
Yukarıda belirtilen hükümlerle üst Yönetici kadrolara yükselebilmenin
kanunla belirtilmiş sürelerin geçirilmesine bağlı bulunması ve bu du-
rumun kamu hizmetlerinin gerektiğinde iyi yetişmiş genç personele gör-
dürülebilmesini imkansız kılacağı gözönünde tutularak derece yükselme-
sindeki süre kaydı aranmaksızın yönetici kadrolara atanabilme, belirli
şartlar içinde yüksek okul mezunlarına kısa sürede üst derecelere tah-
sis edilebilme olanağının sağlanması amaç edinilmiştir. 657 sayılı Ka-
nunun 68.maddesinin gerekçesinde de maddenin sevk amacının üst derece-
deki kamu görevlilerinin yüksek okul mezunu genç ve yetenekli personel
eliyle yürütülmesinin temini olduğu açıkca anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle 2 yıllık yüksek okulu 29.6.1973 tarihinde bitiren
davacının 4.derece kadrolu Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Akademisi Ge
nel Sekreterliğine yukarıda mezkür maddenin onadığı 7 yıllık fiili hiz
met koşulunu taşımaksızın 1.9.1978 tarihinde atanması kanuna açık aykı
rılık arzettiği cihetle hakkında tesis edilen işlemde mevzuata aykırı-
lık arzeden bir hususun görülmediğinden davanın reddine karar verildi.BŞ/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA