kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 4045 1980 6349 23/11/1984
 
USULÜNE UYGUN OLARAK AMBAR MEMURLUĞUNA ATANMAYAN DAVACIYA BU KADRO
İÇİN BELİRLENEN MALİ SORUMLULUK TAZMİNATININ ÖDENEMİYECEĞİ HK.<
Sıtma Eradikasyonu Bölge Başkanlığında daktilo memuru olan davacı, Va-
liliğin 3.9.1976 günlü oluru ile ambar memurluğu görevini de yürÜttüğü
gerekçesiyle bu görevi nedeniyle mali sorumluluk tazminatı ödenmemesi-
ne ilişkin işlemin iptali istemiyle bu davayı açmıştır.
7/18101 sayılı 1979 yılı yan ödeme kararnamesinin 6.maddesinin (C) ben
di "Asli görevleri yanında kendilerine "ikinci görev" verilenlere, her
iki göreve ait aynı cins tazminat ve zamlardan miktarı fazla olanlar
ile farklı cinsteki tazminat ve zamlar ödenir" hükmünü taşımaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, davacının ambar memurluğuu görevini yürütme-
sine ilişkin onayın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan i-
kinci görev verilme usulüne uygun bir şekilde alınmadığı anlaşıldığın-
dan yukarıda sözü edilen kararname hükmü uyarınca ilgilinin ambar me-
murlarına verilen mali sorumluluk tazminatından yararlanması mümkün
bulunmamaktadır.
Öte yandan aynı kararnamenin 3.maddesinin "Bu tazminat ve zamların öde
nebilmesi için ekli cetvelde gösterilen görev ünvanını taşıyan persone
lin kadro görevinin gerektirdiği hizmeti fiilen yapması zorunludur"
hükmüne göre de daktilo memuru kadrosunda olan davacının mali sorumlu-
luk tazminatı alması olanaksızdır.
Açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddine
karar verildi.(MS/ZK)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA