kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1990 3069 1989 314 19/12/1990
 
ÇARŞI-MAHALLE BEKÇİSİ OLAN VE İKİ KEZ AYRI TARİHLERDE GÖREVİ TERK SU-
ÇUNU İŞLEMESİ NEDENİYLE MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLEN DAVACININ,
AYNI SUÇU ÜÇÜNCÜ KEZ İŞLEMESİ ÜZERİNE EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ-
NÜN TEKERRÜR HÜKMÜ İKİNCİ KEZ UYGULANIP YENİDEN MESLEKTEN ÇIKARMA CE-
ZASIYLA CEZALANDIRILAMAYACAĞI HK.<
Emniyet Müdürlüğünde çarşı, mahalle bekçisi olan davacı, görevli oldu-
ğu sırada görev yerini terk ettiği ileri sürülerek Tüzüğün 11. ve 12.
maddeleri uyarınca İl Polis Disiplin Kurulunun vali tarafından onanan
kararıyla meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmıştır.
Bu işlemin iptali istemiyle açılan dava sonunda İdare Mahkemesince,
davacının eylemi üzerine yapılan soruşturma sonunda, davacının görevli
olduğu Yeni Sanayi civarında Saat 01.30 sıralarında karakol devriyele-
rinin yaptığı denetiminde davacının görülmediği, düdükle yapılan çağ-
rılara cevap vermediği böylece eyleminin sabit olduğu, ayrıca anılan
eyleminin tekerrür ettiği, Tüzüğün 14.maddesinin uygulanmasının mevzu-
ata uygun bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Anılan İdare Mahkemesi kararının temyizen bozulması istenilmektedir.
Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 11.maddesi, amirin izni olmaksızın
görev yerinden ayrılan memura uzun süreli durdurma cezasının üst sını-
rının verileceği hükmünü taşımaktadır. Aynı Tüzüğün 14.maddesi 1.fık-
rası ise "Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem tu-
tum veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde
yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır." hükmünü içermektedir.
Dava dosyası ile soruşturma dosyasının incelenmesinden, davacının
12.11.1986 tarihinde görev yerini terk ettiğinden bahisle 24 ay uzun
süreli durdurma cezasıyla cezalandırıldığı, aynı suçu 10.7.1987 tari-
hinde tekrar işlemesi üzerine davacıya, Tüzüğün 14.maddesi uygulanarak
davalı idarenin 12.11.1987 günlü kararı ile meslekten çıkarma cezası
verildiği, bu kez davacının 10/11-11.1987 günü görev yerini terk etti-
ği ileri sürülerek aynı suçu üçüncü kez işlediğinden bahisle de dava
konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Tüzüğün yukarıda metni yazılı 14.maddesinden de anlaşılacağı gibi, bir
eylemin tekrarı halinde bir derece ağır ceza uygulanmaktadır. Dava ko-
nusu olay da ise tekerrür değil, eylemin idarece iddia edildiği üzere
üçüncü kez yapılması söz konusudur. Üstelik davacı hakkında bu madde
uygulanmış ve davacının, 12.11.1987 günlü İl Polis Disiplin Kurulu ka-
rarı ile tekerrür nedeniyle görevine son verilmiştir. Bu durumda dava-
cının eyleminin Tüzüğün 11.maddesi kapsamında değerlendirmesi gerekir-
ken, üçüncü kez aynı disiplin suçunun işlendiğinden bahisle tekerrür
hükmü ikinci kez uygulanmak suretiyle işlem tesisi mevzuata uygun bu-
lunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki
isabet bulunmadığından anılan kararın 2577 sayılı Yasanın 49.maddesi
uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3.fıkrasına göre yeniden karar ve-
rilmek üzere dosyanın idare mahkemesine gönderilmesine karar verildi.(DAN-DER, SAYI:82-83)
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA