kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1995 6431 1994 3617 12/12/1995
 
1- İÇKİLİ YER RUHSATININ 2559 SAYILI YASAYA GÖRE MÜLKİ AMİRCE VERİLE-
BİLECEĞİ,
2- İÇKİLİ YER RUHSATI VERİLMEMESİNE İLİŞKİN KAYMAKAMLIK İŞLEMİN İPTALİ
İSTEMİYLE AÇILDIĞI ANLAŞILAN DAVANIN KAYMAKAMLIK HUSUMETİYLE GÖRÜLEBİ-
LECEĞİ HK.<
Davacı, daha önce birahane olarak işletilen işyerini devraldı-
ğından bahisle birahane açma ruhsatı verilmesi isteğiyle Kaymakamlığa
başvurmuştur.
Kaymakamlıkça, belediye tarafından anılan işyerinin İmar Yönet-
meliğine aykırı olduğunun bildirildiği öne sürülerek istem reddedil-
miştir.
İşlemin iptali istemiyle, Selçuklu Belediyesine karşı açılan
dava sonunda; Konya İdare Mahkemesince, 1580 sayılı Belediye Yasasının
15.maddesinin 3.fıkrası gereği ruhsat verme yetkisinin Belediyelere a-
it olduğu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin
10.maddesinde de bir işyerinin devralınması halinde faaliyet konusunun
ve koşullarının değişmemesi kaydıyla yeniden kontrol yapılmaksızın ye-
ni işletici adına ruhsat verileceğinin öngörüldüğü, davacının devral-
dığı işyerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu işyeri-
nin daha önce de birahane olarak kullanıldığının ve İmar Yönetmeliğine
de aykırı olmadığının saptandığı, bu durumda faaliyet konusu ve koşul-
ları değişmeyen işyeri için davacıya açma izni verilmesi gerektiği ge-
rekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı Belediye, 2559 sayılı Yasa uyarınca yapılan başvurunun
reddine ilişkin Kaymakamlık işleminin iptali istemiyle açılan davanın
Belediyelerinin husumetiyle sonuçlandırılmasının hukuka aykırı olduğu
iddiasıyla anılan mahkeme kararının temyizen incelenip bozulmasını is-
temektedir.
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Yasasının 7.maddesi gere-
ğince içkili yerlerin, bar gibi umuma ait eğlence yerlerinin açılabil-
mesi mülki amirin izniyle, içkili yer ruhsatı vermesiyle mümkündür.
İdare Mahkemesi kararında yer verilen "İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı Yönetmeliği"nin dayanağı 3572 sayılı Yasanın 2/d maddesinde de
bu Yasa hükümlerinin 2559 sayılı Yasanın 7.maddesi kapsamına giren
yerlere uygulanmayacağı açıkça belirtilmiştir.
Davacı birahane açma ruhsatı istemiş; bu istemi Kaymakamlıkça
reddedilmiştir.
Yukarıda da belirtildiği gibi birahane açma ruhsatının 2559 sa-
yılı Yasada öngörülen koşulların varlığı halinde, mülki amirce verile-
bileceği açıktır.
Buna göre 2559 sayılı Yasa uyarınca yapılan birahane açma ruh-
satı isteğine ilişkin başvurunun reddine ilişkin Kaymakamlık işleminin
iptali istemiyle açılan davanın da Kaymakamlık husumetiyle ve anılan
Yasa hükümlerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir.
Aksi halde yanlış hasım olarak belirlenen idare, yargı kararını
yerine getiremeyeceği gibi, gerçek hasım da savunmasız bırakılacaktır.
Bu itibarla, İdare Mahkemesinin 2577 sayılı Yasanın 15/1-c mad-
desine göre dava dilekçesini gerçek hasım olan Kaymakamlığa tebliğ et-
mesi ve 2559 sayılı Yasa hükümlerine göre uyuşmazlığı çözümlemesi zo-
runludur.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesine uygun
bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne, Konya İdare Mahkemesinin
30.6.1993 tarih ve 1993/513 sayılı kararının bozulmasına, dava dosya-
sının yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilmesine
karar verildi. (MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA