kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BAŞKANLAR KURULU 1985 9 1985 7 18/06/1985
 
GELİR VERGİSİ UYUŞMAZLIĞI NEDENİYLE DÖRDÜNCÜ DAİRECE VERİLEN VE DÜZEL-
TİLMESİ İSTENİLEN KARAR, VERGİ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZ YOLUYLA BO-
ZULMASI İSTEMİ ÜZERİNE VERİLMİŞ BİR KARAR OLUP 1984/20 SAYILI BAŞKAN-
LIK KURULU KARARI KAPSAMI DIŞINDA KALDIĞINDAN, DOSYANIN DÖRDÜNCÜ DAİ-
RECE İNCELENECEĞİ HK.<
27.9.1984 gün ve 18528 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1984/20 sayılı
Danıştay Başkanlık Kurulu Kararında; 2576 sayılı Kanunun geçici 11.
maddesine göre mülga itiraz ve temyiz komisyonlarından Danıştay'a in-
tikal eden ve çözümü Dördüncü Dairenin görevinde bulunan davalar (Ku-
rumlar vergisi ve kurumlar vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir
stopaj vergisine ilişkin dosyalar hariç) ile bu davalardan Dördüncü
Dairece karara bağlanmış olup da karar düzeltilmesi safhasında bulu-
nanların Üçüncü Dairece çözümleneceği belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, düzeltilmesi istenilen Dördüncü Daire kara-
rının, İstanbul 5.Vergi Mahkemesinin 24.1.1983 gün ve 83/101 sayılı
kararının temyiz yoluyla bozulması istemi üzerine verilmiş bir karar
olduğu ve bu haliyle uyuşmazlığın yukarıda belirtilen Başkanlık Kurulu
Kararı kapsamı dışında bulunduğu anlaşılmakla, dosyanın 2575 sayılı
Kanunun 28.maddesine göre bu konuda görevli Dördüncü Daireye gönderil-
mesine karar verildi. MS/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA