kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1988 5013 1988 4804 21/12/1988
 
KURUMUN, ORTAĞINA DÜŞÜK FAİZLE KREDİ VERMESİ YADA ORTAKTAN YÜKSEK FA-
İZLE KREDİ ALMASI HALİNDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITMIŞ SAYILACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; 1982 takvim yılı işlemlerinin incelenmesi sonucunda, merke
zi yükümlü ile aynı adreste bulunan ve sermayesinin %60 ına sahip olu-
nan bir şirkete verilen borçlardan dolayı faiz alınmaması suretiyle ör
tülü kazanç dağıtılmış olduğu saptanarak bulunan matrah farkı üzerin-
den yükümlü kurum adına ikmalen salınan kurumlar vergisi ile kesilen
kaçakçılık cezasını kusur cezasına çevirmek suretiyle değişiklikle
onayan Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17.maddesinde, bir şirketin ken
di ortakları ile olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak de-
recede yüksek veya düşük faiz ve komisyonlarla ödünç para alıp vermesi
halinde, kazancın tamamen veya kısmen örtülü olarak dağıtılmış sayıla-
cağı belirtilmiştir. Bu maddeye göre bir kurumun vergilendirilmesi
için kazancı üzerinden kar payı dağıtabileceği ortaklarıyla bir kredi
ilişkisinin bulunmasının ön şart olduğu görülmektedir. Eğer kurum or-
tağına düşük faizle kredi verir yasa ondan yüksek faizle kredi alırsa
örtülü kazanç dağıtmış sayılacaktır.
Faizsiz kredi verildiği iddia olunan Renkli Metal Anonim Şirketinin yü
kümlü kurumun ortağı olmadığı, aksine yükümlü kurumun Renkli Metal Ano
nim Şirketinin ortağı durumunda bulunduğu anlaşılmaktadır. Renkli Me-
tal Anonim Şirketine kazancı üzerinden kar payı ödemesi söz konusu ol-
mayan yükümlü kurumun faizsiz ödünç para vermek suretiyle örtülü ka-
zanç dağıtması olanaksızıdır. Bu nedenle tarhiyatın; Kurumlar Vergisi
Kanununun 17.maddesi uyarınca örtülü kazanç dağıtımından bahsedilerek
onanması yerinde görülmemiştir.
Ancak yükümlü kurumun ortağı bulunduğu Renkli Metal Anonim Şirketine
faizsiz borç para verirken ihtiyacı nedeniyle bankalardan faiz karşılı
ğı kredi sağladığı anlaşıldığından sonuçta Renkli Metal tarafından
kullanılan kredilerin faizlerinin yükümlü kurum giderleri arasında yer
aldığı görülmektedir. Yükümlü kurumun ticari kazancının elde edilmesi
ve idame ettirilmesi için aypılmış bir gider niteliği taşımayan bu fa-
iz ödemelerinin, giderleri arasında yer alacak gelirinin bu ölçüde
azaltılmış olmasında isabet bulunmamaktadır. Temyize konu karar bu ge-
rekçeyle sonucu itibariyle yerinde görülmüştür.
Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından, kaçakçılık cezasına ilişkin olarak
ileri sürülen iddialar, kaçakçılık cezası kusur cezasına çevrilmesi
nedeniyle cezaya ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını sağlıyacak nite-
likte değildir.
Bu nedenlerle taraflar temyiz isteminin reddine karar verildi.
DAN-DER; SAYI:74-75)


BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA