kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1989 822 1987 71 17/04/1989
 
HAZİNE ARAZİLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ MEVZUATINA GÖRE, KİRALAMADAN YA-
RARLANACAK MUHTAÇ ÇİFTÇİLERİN TESBİTİNE İLİŞKİN MUHTAÇ ÇİFTÇİ TESBİT
KOMİSYONUNCA ALINAN KARARIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE
ÇÖZÜMÜNÜN İDARİ YARGININ GÖREVİNDE BULUNDUĞU HK. <
Hazineye ait arazilerin, az topraklı ve topraksız çiftçilere kiraya ve
rilmesine ilişkin Kaymakamlık Muhtaç Çiftçi Tesbit Komisyonu kararının
iptali istemiyle açılan dava sonucunda İdare Mahkemesince; dava dosya-
sının incelenmesinden, Konya İli Karaman İlçesi Hamidiye Köyü sınırla-
rı içerisinde kalan hazine arazilerinin, aynı köy halkından topraksız
ve az topraklı çiftçi ailelerine kiraya verilmek üzere Kaymakamın baş-
kanlığında toplanan Muhtaç Çiftçi Tesbit Komisyonunun gerekli inceleme
ve araştırmaları yaparak anılan arazileri tesbit ettikleri muhtaç çift
çilere kiraya verdikleri ve davacının 15.5.1986 tarihli dilekçesi ile
çiftçilikle ilişkisi bulunmayan ve köyde ikamet etmeyen kişilere arazi
verildiği, haksız olarak yapılan kiralamanın önlenmesi yolundaki itira
zının aynı komisyonun 20.5.1986 günlü kararı ile reddedildiğinin anla-
şıldığı, idari davaların, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
2.maddesine göre iptal davaları, tam yargı davaları ve genel hizmetler
den birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraf
lara arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olduğu, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 74.maddesine dayanılarak çıkarılan "Devlete ait
taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayrı ayni hak te
sis ecrimisil ve tahliye yönetmeliğinin 66.maddesinde, tarıma elveriş-
li arazilerin, özel mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde yönet-
meliğin 8.maddesindeki esaslara göre tesbit edilen bedel üzerinden Yö-
netmeliğin 10.maddesinde gösterilen topraksız ve az topraklı çiftçile-
re kiraya verileceğinin belirtildiği, yine Milli Emlak Müdürlüğünün
106 sayılı Genelgesinde de, muhtaç çiftçilerin tesbiti ve hazine arazi
lerinin kiraya verilmesi, buna ilişkin çiftçilerle yapılacak kira söz-
leşmesinin şekil ve esasları ile kiracıların arazilerden genel hüküm-
ler uyarınca tahliye edilebileceklerine ilişkin hususların gösterildi-
ği, topraksız ve az topraklı çiftçilerin tesbiti ve hazine arazileri-
nin kiraya verilmesine ilişkin esasların özel hukuk hükümlerine göre
düzenlendiği ve buna ilişkin uyuşmazlıkların da özel hukuk hükümleri
dairesince çözümleneceği, özel hukuk alanını ilgilendiren anlaşmazlık-
ların çözümünün adli yargı yerlerinin görev alanına girdiği gerekçesiy
le davanın görev yönünden reddi yolunda verilen kararın bozulması iste
nilmektedir.
İdari makam ve mercilerin idare işlevleriyle ilgili kamu hukuku alanın
da tesia ettikleri tek taraflı, doğrudan uygulanabilir nitelikte huku-
ki tasarruflar olan idari işlemlerin iptali istemiyle açılan davaların
idari yargı yerinde görülüp çözümlenmesi gerektiği açıktır.
Dava konusu uyuşmazlık, hazine arazilerinin kiraya verilmesi mevzuatı-
na göre, kiralamadan yararlanacak muhtaç çiftçilerin tesbitine ilişkin
olarak Karaman Muhtaç Çiftçi Tesbit Komisyonunca anılan karardan kay-
naklanmaktadır. Henüz özel hukuk ilişkisine girişilmeden, kamu gücü
kullanılacak tek taraflı alanın bir karar olması nedeniyle idari işlem
niteliği taşıyan dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan davanın,
görüm ve çözümü idari yargının görevinde bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesinin görev red kararının bozulması-
na; 2577 sayılı yasanın 49.maddesi 3.fıkrasına göre dava dosyasının ye
niden karar verilmek üzere İdare Mahkemesine gönderilmesine karar ve-
rildi.
(DAN-DER; SAYI:76-77)

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA