kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1987 130 1986 122 16/03/1987
 
1, 2 VE 3.SINIF GAYRI SIHHİ MÜESSESELERİN AÇILIŞ VE ÇALIŞMALARINA İLİŞ
KİN İZNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMASI GEREKTİĞİ HK. <
Davacının odun kömür satış yerinin gayrı sıhhi müessese izni alınınca-
ya kadar kapatılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı;
1580 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 19.fıkrasında Belediye Ka
nun, tüzük ve yasaklarına uymayan, yasaca izne bağlı iken izinsiz yapı
lan şeylere meydan vermemek ve bunları yasaklamak belediyelerin görev
leri arasında sayıldığı, davacının odun ve kömür satış yerinin izinsiz
olduğu, izinsiz olarak işletilen işyerinin kapatılması yolunda verilen
encümen kararında anılan kanun hükümlerine aykırılık bulunmadığı gerek
çesiyle reddeden İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozul-
ması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
nun 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İzmir İli Belediye Yönetimi 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin yö-
netimine ilişkin yasanın kapsamı içerisinde bulunmaktır.
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6.maddesinin e fıkrasında;
1, 2 ve 3,. sınıf gayrı sıhhi müesseselerin açılış ve çalışmalarına
ilişkin iznin Büyükşehir Belediyelerinden alınacağı belirtilmiştir. Bu
durumda davacının Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvurarak bu yerin
açılması ve işletilmesi için izin alması gerekmektedir. Hernekadar
1580 sayılı Belediye Yasasının 113.maddesinde izin alınmadan işyeri
açılması halinde, iş yerinin çalışmasında yasal bir sakınca bulunmadı-
ğı anlaşıldığı takdirde cezalı harç alınarak çalışma izni verileceği
belirtilmiş ise de, bu kural sadece 3030 sayılı Büyükşehir Belediyele-
rinin Yönetimi Hakkında Kanunun kapsamı dışında kalan Belediye Başkan-
lıklarından izin alınması gereken durumlarda geçerli olup, bunun dışın
da olayımızda olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanlığı, büyükşehir
belediye sınırları içerisinde kalan ilçe belediyeleri veya diğer yer-
lerden izin alınması gereken durumlarda ise, bu kuralın uygulanmayaca-
ğına kuşku yoktur.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararı
nın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER, SAYI: 68-69)RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA