kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 2512 1985 254 27/09/1985
 
YKÜMLÜNÜN VERGİ BORCU İÇİN DÜZENLENEN İHBARNAMELERİN VARİSLERDEN BİRİ-
NE YAPILAN TEBLİGATIN DİĞERLERİNE YAPILMIŞ SAYILMAYACAĞI VE VERGİ BOR-
CUNDAN PAYLARI ORANINDA SORUMLU BULUNACAKLARI HK.<
Uyuşmazlık, murislerinin 1974 yılına ilişkin vergi ve kaçakçılık ceza-
sı borcu nedeniyle Uzlaşma Komisyonu kararı üzerine mirasçılar adına
düzenlenerek tebliğ olunan ödeme emrini tadilen tasdik eden İtiraz Ko-
misyonu kararının bozulmzsı isteminden ibarettir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54.madde-
sinde, ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesin-
ce cebren tahsil olunacağı, 55. maddesinde de, amme alacağının vadesin
de ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildirimin
de bulunmaları lüzumunun bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı hükme bağ
lanmış olup madde hükümlerine göre, ödeme emri düzenlenebilmesi için,
amme alacağının kesinleşmiş ve vadesinde ödenmemiş bulunması gerekmek-
tedir. Amme alacağının kesinleşmiş ve vadesinde ödenmesi gereken safha
ya gelebilmesi için de alacağın Vergi Usul Kanununun 20, 21 ve 22.mad-
delerinde belirtilen tarh, tahakkuk ve tebliğ aşamalarından geçip ya i
tiraz edilmemesi ya da itiraz edilip yargı mercilerinden itiraz ve tem
yiz istemlerinin reddedilmesi gerekmektedir.
Olayda ise, murislerinin 1974 yılına ilişkin gelir vergisi borcu nede-
niyle murisleri adına düzenlenen ihbarnamelerin varislerden sadece "Na
im Çağan" isimli şahsa tebliğ edildiği ve bu şahsın tüm tarhiyat için
uzlaşma talebinde bulunduğu, diğer varislere ise tarhiyatla ilgili her
hangi bir tebligatın yapılmadığı anlaşıldığından, Naim Çağan isimli va
risin uzlaşma talebi üzerine uzlaşmaya varılan vergi borcunun tahsili
amacıyla diğer varisler adına ödeme emri düzenlenmesinde isabet görül-
memiştir.
Açıklanannedenlerle bu dosyada taraf durumunda bulunanların davasının
kabulü ile İtiraz Komisyonu kararının bozulmasına ve ödeme emrinin ip-
taline resen ve nihai olarak karar verildi. RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA