kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1913 1986 965 07/10/1986
 
HATIR SENEDİ DÜZENLENMESİNİN İKRAZATCILIK YAPILDIĞINI GÖSTERMEDİĞİ .
HK. <
Mükellef adına 1982 takvim yılı için re'sen salınan gelir ve mali den-
ge vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı; rapor-
daki ifadelerden davacı ile Mesut Tuna'nın hatır senedi düzenlemek su-
retiyle borçlu ve alacaklı duruma girdiklerinin anlaşıldığı, Mesut Tu-
na'nın davacıya hatır senetleri karşılığı olmak üzere aynı miktarda
borçlu sıfatıyla senet imzalayıp verdiği ve bu hususun ihtilafsız oldu
ğu, protesto edilen senetlerinde hatır senedi olduğunu teyit eder mahi
yette görüldüğü, öte yandan,; davacının ikrazatçılık yaptığı ve karşı-
lığında faiz aldığının belge ile ispat ve tevsik edilemediği gerekçe-
siyle kabul ederek tarhiyatı terkin eden Vergi Mahkemesi kararının bo-
zulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.

RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA