kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1984 1074 1981 978 29/06/1984
 
4753 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN ARAZİNİN GERİ ALINIP TAPUNUN İPTAL E-
DİLMESİ İÇİN HAZİNE AVUKATLIĞINA HABER VERİLMESİNE İLİŞKİN YAZI, BA-
KANLIK İLE VALİLİK ARASINDAKİ BİR YAZIŞMA OLUP KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ
ZORUNLU BİR İŞLEM OLMADIĞINDAN, BU YAZININ GERİ ALINMASI İSTEĞİNİN RED
Dİ İŞLEMİNİN İPTAL DAVASI KONUSU OLAMAYACAĞI HK. <
Dava, davacıya 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Yasası gereğince ve
rilen arazinin, aynı yasanın 57.maddesi gereğince geri alınıp, tapunun
iptal edilmesi için hazine avukatlığına haber verilmesine ilişkin ola-
rak Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığınca Valiliğe yazılan yazının
bir işlem olarak kabul edilerek, bu işlemin geri alınması için davacı
tarafından yapılan başvurunun yasal süre içinde yanıtlanmayarak redde-
dilmesi işleminin iptali istemi ile açılmıştır.
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının 57.maddesi, belirtilen
koşulların varlığının saptanması halinde Tarım Bakanlığınca, kişilere
verilen arazilerin geri alınması ve tapunun iptal edilmesinin mahkeme-
den istenebileceğini, bu yargılama sırasında basit yargılama usulünün
uygulanacağını öngörmektedir. Dava konusu olayda davacının bu maddeye
aykırı hareket ettiğinin ihbar edilmesi üzerine bakanlıkça yerinde so-
ruşturma yapılmış ve daha sonra anılan madde hükmünün uygulanması için
Valiliğe yazı yazılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu kesin ve yürütülmesi zorunlu
işlemlerin iptali için dava açılabileceğini hükme bağlamaktadır. Dava-
cının geri alınmasını istediği yazı ise sadece Bakanlık ile Valilik
arasında bir yazışma olup bir işlem niteliğinde değildir.
Açıklanan nedenlerle idari davaya konu olabilecek işlem niteliğinde ol
mayan bakanlık yazısının geri alınması için yapılan başvurunun reddi
işleminin iptali için açılan davanın incelenmeksizin reddine karar ve-
rildi.
(DAN-DER, SAYI: 56-57)
RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA