kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1996 981 1994 1286 14/03/1996
 
YETKİSİZ MAHKEMECE DAVAYA BAKILMIŞ OLMASI NEDENİYLE KARARIN BOZULMASI
GEREKTİĞİ HK.<
Haydarpaşa Giriş Gümrük Müdürlüğünde tescilli sayılı giriş beyannamesi
ile, ihracatı teşvik belgesi kapsamında, gümrük vergi ve resimleri te-
minata bağlanarak ithal edilen eşyalara ilişkin katma değer vergisi ve
faizin, teminat mektuplarının nakde çevrilmesi suretiyle tahsiline i-
lişkin işlemi; dosyanın incelenmesinden, teşvik belgesi kapsamında ya-
pılan ithalat sebebiyle gümrük vergisi ile diğer vergi ve harçlar için
istisna tanındığının, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi nedeniyle
diğer gümrük vergi ve resimleri muafiyetinden yararlanıldığı halde
katma değer vergisinin tahsili cihetine gidildiğinin anlaşıldığı, aynı
teşvik belgesi ile tanınan vergi, resim ve harç istisnasının gümrük
vergileri için uygulanıp, katma değer vergisi için uygulanmamasının
kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle iptal eden Ankara 2. Vergi Mahkeme-
sinin 1993/1078 sayılı kararının; usul yönünden, davaya yetkisiz mah-
kemece bakıldığı, Haydarpaşa Giriş Gümrük Müdürlüğünce tesis edilen
işleme karşı İstanbul Vergi Mahkemelerinde dava açılması gerektiği,
esas yönünden ise, katma değer vergisine muafiyet uygulanamayacağı i-
leri sürülerek bozulması istenilmektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun, olay tarihinde yü-
rürlükte bulunan 37 nci maddesinde, vergi uyuşmazlıklarında yetkili
mahkemenin, uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yü-
kümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen dairenin bu-
lunduğu yerdeki vergi mahkemesi olduğu hüküm altına alınmış, dilekçe-
ler üzerine ilk inceleme başlıklı 14 üncü maddesinde, görev ve yetki
hususunun ilk inceleme esnasında dikkate alınacağı belirtildikten son-
ra, 15 inci maddesindede, idari yargının görevli olduğu konularda gö-
revli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın, görev veya yetki
yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye
gönderilmesine karar verileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı kanunun
49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde ise, görev ve yetki
dışında bir işe bakılmış olması hali bozma nedeni olarak sayılmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, Haydarpaşa Giriş Gümrük Müdürlüğünde
tescilli sayılı giriş beyannamesi ile gerçekleştirilen ithalat nede-
niyle, gümrük vergi ve resimlerinin, anılan gümrük müdürlüğünce tarh
ve tahakkuk ettirilerek teminata bağlandığı, daha sonra muafiyet kap-
samında olmadığından bahisle, katma değer vergisinin tahsili amacıyla
teminat mektuplarının nakde çevrilerek irad kaydedildiği anlaşılmış-
tır.
Uyuşmazlık konusu katma değer vergisini tarh ve tahakkuk etti-
ren daire Haydarpaşa Giriş Gümrük Müdürlüğü olduğuna göre,yukarıda a-
çıklanan kanun hükümleri uyarınca,uyuşmazlığı çözümlemekle yetkili
mahkeme İstanbul vergi mahkemesidir.
İdari yargıda yetki kamu düzeniyle ilgili olduğundan, taraflar-
ca ileri sürülmese dahi mahkemece resen dikkate alınması ve dosyanın
yetkili mahkemeye gönderilmesi gerekirken, işin esasına girilerek ka-
rar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne mahkeme kararı-
nın bozulmasına karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA