kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1996 1582 1994 6144 20/03/1996
 
SÖZLEŞME GEREĞİ KURUMUN İTA AMİRİNCE DÜZENLENEN, İLAÇ BEDELİNE İLİŞKİN
TAHAKKUK MÜZEKKERESİ VE VERİLER EMRİNE KARŞIN ÖDEMENİN YAPILMAMASINA
LİİŞKİN İŞLEMDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKTA İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ
OLDUĞU; İBRAZ EDİLEN FATURA VE BELGELERE RAĞMEN İLAÇ BEDELİNİN İL MU-
HASEBE MÜDÜRLÜĞÜNCE ÖDENMEMESİNDE İSABET OLMADIĞI HK.<
Dava; 1993 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının eki protokol
uyarınca, Eskişehir İli Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabibliği persone-
line ve yakınlarına yaptığı ilaç satışı nedeniyle, reçete sahiplerin-
den tahsil ettiği pay düşüldükten sonra kalan tutarın eczane sahibi
davacıya ödenmesi yolundaki tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine kar-
şın, İl Muhasebe Müdürlüğünce söz konusu ilaç bedelinin ödenmemesi yo-
lunda tesis edilen işlemin iptali ve ilaç bedeli 21.780.000 liranın
yasal faiziyle birlikte idareden tahsili istemiyle açılmıştır.
Açılan bu dava sonunda, Eskişehir İdare Mahkemesince; düzenle-
diği ilaç faturası ile tahakkuk müzekkeresi ve verile emrini aynı gün
İl Muhasebe Müdürlüğüne veren davacıya, fatura ve diğer belge asılla-
rının ibraz edilmemesi nedeniyle ödemenin yapılmadığının, davacının
ise, ibraz ettiği faturanın kaybedilmesi nedeniyle ödemenin yapılmadı-
ğını iddia ettiğinin anlaşıldığı, kurum tarafından düzenlenen tahakkuk
müzekkeresi ve verile emriyle muhasebeye başvurmasının doğal olduğu,
davacının ibraz ettiği fatura ve diğer belge fotokopilerinin incelen-
mesinden 21.780.000 lira tutarındaki reçeteye bağlı ilaçların hasta
sahiplerine verildiği, buna karşılık da Doğumevi Baştabibliğince dava-
cıya ödeme yapılmasının istenildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin
iptaliyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Davalı idare, davacı ile Doğumevi Baştabibliği arasındaki an-
laşmanın uygulanmasından doğan uyuşmazlığın görümünde İdare Mahkeme-
sinin görevli olmadığı; Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince
fatura ve diğer belge asıllarını ibraz etmeyen davacıya ödeme yapıla-
mayacağı iddialarıyla anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını
istemektedir.
İdarenin tek yanlı irade beyanıyla kişilerin hukuksal durumla-
rında değişiklik yaratan işlemlerinin, kesin ve yürütülmesi zorunlu
idari işlemler olduğu ve bunların iptalleri istemiyle açılan davaların
görüm ve çözümünün İdare Mahkemelerinin görev alanına girdiği tartış-
masızdır.
Dava konusu uyuşmazlık, davacı ile Doğumevi arasında yapılan ve
davacının %5 oranında indirim yapmak suretiyle ve reçete sahibi kurum
personeli ve yakınlarından tahsil ettiği dışındaki ilaç bedellerini
kurumdan alacağına ilişkin sözleşmenin uygulamasından doğmamakta; söz
konusu sözleşme gereği sözleşmeye taraf olan kurumun ita amirinin, i-
laç bedellerinin ödenmesi için düzenlediği tahakkuk müzekkeresi ve ve-
rile emrine karşın, ödemelerin Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde
aranan koşullar bulunmadığından bahisle yapılmamasına ilişkin İl Muha-
sebe Müdürlüğü işleminden kaynaklanmaktadır.
Bu haliyle; davalı idarenin kendi muhasebe sistemiyle ilgili
düzenlemesi içinde, tek taraflı irade açıklamasıyla kamu gücüne dayalı
olarak tesis ettiği ve sonuçta, davalı ile yapılan sözleşmeden ayrıla-
bilen, etkili ve yürütülmesi zorunlu işlemin iptali istemine ilişkin
davanın görüm ve çözümünde İdare Mahkemesi görevli olup, davalı idare-
nin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamaktadır.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen diğer iddialar ise, dayandığı
gerekçeler karşısında temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulma-
sını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesine uygun
bulunmayan davalının temyiz isteminin reddine, Eskişehir İdare Mahke-
mesinin 23.2.1994 tarih ve 1994/49 sayılı kararının onanmasına karar
verildi. (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA