kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1996 135 1994 377 05/04/1996
 
REKLAM YAPILAN YERİN BÜYÜKŞEHİR İLE İLÇE BELEDİYESİNDEN HANGİSİNİN
YETKİ ALANINA GİRDİĞİNİN BELEDİYELER ARASINDA ÇÖZÜMLENECEĞİ BİLDİRİLEN
DAVACININ İLAN VE REKLAM VERGİSİNİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BEYAN EDE-
REK ÖDEMİŞ OLMASI KARŞISINDA AYNI VERGİNİN KUSUR CEZASI İLE BİRLİKTE
İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖDEME EMRİYLE İSTENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK
BULUNMADIĞI HK.<
Yükümlü kurum adına, 1991 yılında yaptığı reklam nedeniyle Konak Bele-
diye Başkanlığınca salınan kusur cezalı ilan ve reklam vergisinin va-
desinde ödenmemesi üzerine söz konusu kamu alacağının tahsili amacıyla
ödeme emri düzenlenmiştir.
Ödeme emrinin iptali istemiyle açılan dava, İzmir 2.Vergi Mahkemesince
reddedilmiştir.
Yükümlü kurumun bu karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen
Danıştay Dokuzuncu Dairesi, K:1992/2939 sayılı kararıyla; yükümlü ku-
rumun yaptığı reklam nedeniyle ilan ve reklam vergisi beyannamesini
İzmir Büyükşehir Belediyesine verdikten ve tahakkuk ettirilen vergiyi
ödedikten sonra Konak Belediyesince, ilan yapılan yerlerin kendi görev
alanına girdiği saptandığı ve düzenlenen yoklama fişine dayanılarak
uyuşmazlık konusu ilan ve reklam vergisinin tarh ve tebliğ edildiği,
vergi ve cezanın süresinde ödenmemesi üzerine kamu alacağının ödeme
emriyle istendiği, şirketin büyükşehir belediyesine yaptığı müracaat
üzerine büyükşehir belediyesinin durumu inceleyerek, mükellefin iki
belediyeden herhangi birisine vergiyi yatırdığı anda yasal görevini
yerine getirmiş olacağı ve sorunun iki belediye arasında çözümlenece-
ğini bildirdiği, vergi mahkemesince söz konusu yazı üzerine sorunun
iki belediye arasında çözümlenip çözümlenmediği, dolayısıyla yükümlü-
nün vergi borcunun bulunup bulunmadığı araştırılmadan karar verildiği,
yükümlü şirket borcunu büyükşehir belediyesine ödediğini iddia ettiği-
ne göre bu hususun 6183 sayılı Yasanın 58.maddesinde belirtilen borcun
yokluğu kapsamında incelenmesi gerekeceğinden davanın reddinde isabet
bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Vergi Mahkemesi kararıyla; kamu alacağının iki
belediye arasında yapılan protokol gereği aralarında anlaşmak suretiy-
le sorunun çözümlenip çözümlenmediğinin davalı idareden sorulduğu,
alınan cevaptan bu sorunun çözüme kavuşturulmadığı anlaşıldığından ye-
niden davanın esasına geçildiği; 6183 sayılı Yasanın 58.maddesi hükmü-
ne göre yükümlü şirketin tarhiyata karşı yasal süresinde dava açmadığı
ve kamu alacağının kesinleştiğinin anlaşıldığı, bu durumda ödeme emri
düzenlenmesinde yasalara aykırılık görülmediği, kamu alacağının büyük-
şehir belediyesine ödenmesinin davada taraf olan Konak Belediyesine
ödenmesi anlamına gelmeyeceği gerekçesiyle davanın reddine ilişkin ilk
kararında direnmiştir.
Direnme kararı yükümlü tarafeından temyiz edilmiş ve yapılan reklam
nedeniyle ilan ve reklam vergisini İzmir Büyükşehir Belediyesine öde-
dikleri, idarenin bir bütün olduğu ve iki belediye arasında ihtilaflı
durumun külfetinin, mükellefe yüklenemeyeceği ileri sürülerek kararın
bozulması istenmiştir.
Yükümlü şirket adına 1991 yılına ilişkin kusur cezalı ilan ve reklam
vergisinin vadesinde ödenmemesi üzerine düzenlenerek tebliğ edilen ö-
deme emrinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi
ısrar kararı temyiz edilmiştir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58.mad-
desinde kendisine ödeme emri tebliğ olunanların, böyle bir borcu olma-
dığı veya kısmen ödendiği veya zamanaşımına uğradığı hakkında itirazda
bulunabileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, yükümlü şirketin ilan ve reklam vergisi be-
yannamesini İzmir Büyükşehir Belediyesine verdikten ve tahakkuk etti-
rilen vergiyi ödedikten sonra, Konak Belediyesince ilan yapılan yerle-
rin kendi görev alanlarına girdiği görüşüyle Konak Belediyesi İşgal
Bürosu Şefliği tarafından düzenlenen yoklama fişine dayanılarak dava
konusu kusur cezalı ilan ve reklam vergisinin tarh ve tebliğ edildiği,
süresinde ödenmemesi nedeniyle 5.11.1991 gün ve 1991/515 sayılı ödeme
emri ile istendiği, şirketin İzmir Büyükşehir Belediyesine yaptığı mü-
racaat üzerine, mükellefin iki belediyeden herhangi birisine vergi ve
resmi yatırdığı anda yasal görevini yerine getirmiş olacağı ve sorunun
iki belediye earasında çözümleneceğinin bildirildiği, vergi mahkemesi-
nin Danıştay bozma kararına göre, sorunun iki belediye arasında çözüm-
lenip çözümlenmediğinin ara kararı ile araştırıldığı, davalı idareden
alınan yazı ile ilgili protokolün 2.maddesinin C bendinde, mahkemeye
intikal etmiş davalar dışında, mükelleflerle ilgili sorunların bir an
önce çözüme kavuşturulmasının öngörülmesi nedeniyle, uyuşmazlık konusu
sorunun iki belediye arasında çözümlenecek nitelikte olmadığı gerekçe-
siyle, kesinleşen kamu alacağı için düzenlenen ödeme emrine karşı açı-
lan davanın reddedildiği anlaşılmıştır.
Yükümlü şirketin 1991 yılında reklam yaptırdığı yerin, İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi ile Konak Belediyesinden hangisinin görev alanına gir-
diğinin sözü geçen idareler arasında tartışmalı olduğu saptanmaktadır.
Davacının, beyannamesini büyükşehir belediyesine verdiği ve tahakkuk
eden vergiyi ödediği ihtilafsız olduğuna, bir protokol ile bu tür
ihtilafların çözüme kavuşturulacağı konusunda anlaşmaya varıldığına
ve yükümlü şirkete konunun iki belediye arasında çözümleneceği bildi-
rildiğine göre 6183 sayılı yasanın 58.maddesi uyarınca yükümlü şirke-
tin kendisinden ödeme emriyle istenebilecek bir borcunun bulunmadığı
sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu saptamalardan dolayı hukuka aykırı olarak düzenlenen ödeme emrinin
iptal edilmesi gerekirken, davanın reddi yolundaki ısrar kararı, yasal
dayanaktan yoksun bulunmuştur.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi ısrar
kararının bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:92) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA