kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1996 390 1995 131 22/11/1996
 
VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENEN FATURANIN GERÇEK
BİR MAL ALIM-SATIMINA DAYANMAMASI HALİNDE BU FATURADA GÖSTERİLEN KATMA
DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYACAĞI HK.<
Tarım ürünleri ve pamuk alım-satımı yapan yükümlü şirketin 1986 yılına
ilişkin defter ve belgelerinin incelenmesi sonucunda; ... Adi Komandit
Şirketi tarafından yükümlü şirket adına düzenlenen bir faturanın ger-
çeği yansıtmadığı ve gerçek bir alım-satıma dayanmadığı, bu faturada
gösterilen katma değer vergisinin haksız yere indirim konusu yapıldığı
görüşüyle Aralık 1986 dönemi için yükümlü şirket adına kaçakçılık ce-
zalı katma değer vergisi salınmıştır.
Yükümlü tarafından bu tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen
İzmir 1.Vergi Mahkemesi 23.1.1992 günlü ve 1992/57 sayılı kararıyla;
yükümlü şirketin fatura temin ettiği ... Adi Komandit Şirketinin mü-
kellefiyet tesis ettirdiği ... tarihinden başlayarak bağlı olduğu ver-
gi dairesine hiç beyanname vermediği, 1985-1986 yıllarına ilişkin ti-
cari defterlerini onaylatmadığı ve kullanmadığı, şirketin komandite ve
komanditer ortaklarının da 1983 yılından başlayarak gelir vergisi be-
yannamelerini vermedikleri, ara kararı üzerine vergi dairesi müdürlüğü
tarafından gönderilen bilgi ve belgelerden, ...Adi Komandit Şirketi
hakkında düzenlenen inceleme raporu uyarınca bu şirket adına cezalı
vergi salındığı, vergi ve ceza ihbarnamelerinin bütün aramalara rağmen
şirket mensuplarının bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediği, bu du-
rumda düzenlediği faturanın gerçek bir mal alım-satımına dayanmadığı
sonucuna varıldığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
Karara karşı yükümlü tarafından yapılan temyiz başvurusunu in-
celeyen Danıştay 9.Dairesinin 27.10.1993 günlü ve 1993/3854 sayılı ka-
rarıyla; mahkemece verilen ara kararı uyarınca gönderilen, ... Adi Ko-
mandit Şirketi ile yükümlü şirket arasında yapılan alım-satıma ait ö-
demeleri gösteren banka onaylı nama yazılı çekler ile söz konusu malın
alışına ilişkin ... Ticaret Borsasının ...sayılı borsa tescil beyanna-
mesinin incelenmesinden, aralarında gerçek bir alım-satım bulunduğu,
bedelin ise çeklerle ödendiğinin anlaşıldığı, ... Adi Komandit Şirke-
tinin gerçek usulde vergi mükellefi olduğunun tartışmaz olduğu, tarhi-
yatın dayanağı olan inceleme raporunda adı geçen şirketin kuruluşundan
itibaren beyannamelerini vermediği, defter ve belgelerini tasdik et-
tirmediği saptanmış ise de; şirketin hukuki varlığını ve vergi mükel-
lefi olma niteliğini yitirmediğinin dosyada mevcut belge ve bilgiler-
den anlaşıldığı, yükümlü şirketçe ibraz edilen nama yazılı ve karşılı-
ğı tahsil edilen çeklerin varlığı gözönüne alındığında, gerçek bir mal
alım-satım faaliyetinde bulunulmadığını iddia edilemeyeceği, diğer bir
anlatımla vergi mükellefiyetine ilişkin ödevlerini yerine getirmeyen
vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin piyasada mal alım-satımında
bulunmadıkları veya bulunamayacakları sonucuna varılamayacağı, vergi
mahkemesince inceleme raporlarının yanı sıra dosyada bulunan ve huku-
ken geçerli delil ve ispat aracı olarak kullanılabilen diğer belgeler-
den olan nama yazılı banka çekleri ile borsa beyannamesinin incelenme-
si sonucunda belirecek duruma göre yeniden bir karar verilmek üzere
mahkeme kararı bozulmuştur.
Bozma hükmüne uymayan İzmir 1.Vergi Mahkemesi 9.2.1995 günlü ve
1995/154 sayılı kararıyla; uyuşmazlık doğuran fatura nedeniyle yükümlü
şirketin ihtilaflı yıl defter ve belgelerinin kurumlar vergisi yönün-
den de incelendiği, bu inceleme sonunda düzenlenen rapora dayanılarak
yükümlü şirket adına salınan kaçakçılık cezalı kurumlar vergisinin
mahkemelerince onandığı, bu kararın Danıştay 3.Dairesinin 18.11.1993
günlü ve 1993/3318 sayılı kararı ile onandığı ve düzeltme isteminin i-
se yine aynı Dairenin 29.9.1994 günlü ve 1994/2880 sayılı kararı ile
reddedildiği, şirket adına aynı nedenle salınan cezalı kurumlar vergi-
sinin, faturanın gerçeği yansıtmadığı kabul edilerek onanmış olduğu,
aynı fatura üzerinde yer alan ve gerçekte ödenmiş gibi indirim konusu
yapılan katma değer vergisi ihtilafının bu bakımdan tekrar incelenerek
karar verilmesine gerek bulunmadığı, kurumlar vergisi yönünden sahte
kabul edilen faturanın katma değer vergisi yönünden geçerli sayılama-
yacağı, mahkemelerince faturanın sahte olduğu kanaatına varılırken ...
Adi Komandit Şirketi hakkında düzenlenmiş raporlardaki tespitlerin de
nazara alındığı gerekçesiyle ilk kararda direnmiştir.
Karar, yükümlü tarafından temyiz edilmiş ve satıcı şirketin Ma-
nisa Vergi Dairesinin ...hesap numarasında kayıtlı vergi mükellefi ol-
duğu, alınan malların bedelinin kısmen peşin, kısmen nama yazılı çek-
ler ile ödendiği, söz konusu işlemin İzmir Ticaret Borsasında tescil
edildiği, borsada çiğitli pamuk alım-satımı yapılamayacağı, müstahsi-
lin de preseli pamuk satamayacağı, satıcı firmanın vergi ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmemekten doğan kusurunun kendilerine yük-
lenemeyeceği, faturanın kapsadığı malın gerçek bir alım-satıma dayan-
dığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi Kararın özet bölümünde
yazılı İzmir 1.Vergi Mahkemesinin 9.2.1995 günlü ve 1995/154 sayılı
Israr kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Kurulumuzca da uygun bulunmuş
ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını ge-
rektirecek durumda görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine karar verildi.(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA