kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 1772 1984 2044 06/05/1986
 
213 SAYILI KANUNUN 102.MADDESİNDE YAZILI İŞLEMLERİN KOMŞULARDAN BİR
KİŞİ VEYA MUHTAR VEYA İHTİYAR HEYETİ ÜYELERİNDENH VEYA BİR ZABITA ME-
MURU HUZURUNDA YAPILIP DURUMUN TAAHHÜT İLMUHABERİNE YAZILIP İMZALATI-
LACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; Gayrimenkul Kıymet Artışı ve Mali Denge Vergisi borcuna i-
lişkin düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı; kabul ederek ödeme
emrini iptal eden, Vergi Mahkemesi kararının, bozulması isteğinden
ibarettir.
Vergi Usul Kanununun 102. maddesinin 2. ve 3.fıkrasında muhatabın zarf
üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması
halinde posta memurunun durumu zarf üzerine yazacağı ve mektubun posta
idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderileceği muhata-
bın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar
veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda
bulunanın kimliğinin tebliğ alındısına yazılarak altının beyanı yapana
imzalattırılacağı, imzadan imtina ederse tebliği yapanın bu ciheti
şerh ve imza ederek tebliğ edilemeyen evrakın çıkaran mercie iade olu-
nacağı, bunun üzerine tebliği çıkaran mercii tarafından tayin olunacak
münasip bir süre sonra yeniden tebliğe çıkarılacağı 2 defa çıkarılan
tebliğ evrakıda aynı sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebli-
ğin ilan yoluyla yapılacağı ve son fıkrasında da, yukarıdaki fıkralar-
da yazılı işlemlerin komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar
heyeti üyelerinden veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiye
ti taahhüt ilmuhaberine yazılarak tarih ve imza vaz'edilmek ve hazır
bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tesbit olunacağı hükmü yer almış
tır. Dosyanın incelenmesinden ödeme emri ile talep edilen vergi ve ce-
zaya ait ihbarnamelerin yükümlünün adresine memur eliyle gönderildiği,
tebliğ edilmeksizin iade edildiği ve adres tesbit tutanağında başkaca
bir şerhin yer olmadığı, böylece yukarıda belirtilen 102.maddesinin
son fıkrası hükmüne göre yapılması zorunlu bulunan işlemlerin yapılma-
dığı ayrıca uyuşmazlık konusu vergi ve cezalara ilişkin ihbarnamelerin
tek gazetede değil Ankara ve İstanbul'da çıkan iki gazetede yayınlan-
dığı anlaşılmaktadır.
Bu durum karşısında, Tebligatın Vergi Usul Kanununun 102.maddesine uy-
gun olarak yapılıp yapılmadığı araştırılmaksızın salt ilanın tek gaze-
tede yapılmış olduğu esas alınarak dava konusu edilen ödeme emrinin
iptal edilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, eksik incelemeye dayalı olarak verilen Vergi Mah
kemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosya
nın anılan mahkemeye gönderilmesine karar verildi. (MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA