kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1987 2690 1986 3114 26/11/1987
 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞININ ÖZEL İŞARETİNİ TAŞIMAYAN VE NOTER TASDİ-
Kİ OLMAYAN FATURA KULLANILDIĞININ TESBİTİNDEN SONRA GEÇERSİZ FATURALA-
RIN İPTAL EDİLEREK TASDİKLİ FATURA DÜZENLENMESİNİN İŞLENMİŞ FİİLİ ORTA
DAN KALDIRMAYACAĞINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLECEĞİ HK. <
Uyuşmazlık, davacı şirketin noter tasdiksiz veya anlaşmalı matbaada
bastırılmamış fatura kullanıldığı nedeniyle adına 1985 takvim yılı
için kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davayı; inceleme ra
porunda 1985 yılında satılan emtialar için noter tasdiksiz fatura ke-
sildiği, bilahare tesdiksiz olarak kesilen faturaların iptal edilerek
yerine noter tasdikli faturaların kesildiğinin belirtildiği ve ortaklı
ğın sözü edilen yılda faturası kesilmeyen herhangi bir satışının bulun
duğu yolunda bir tesbitin mevcut olmadığının anlaşıldığı, bu durumda
Vergi Usul Kanununun 353/1.maddesi hükmünün uygulanamayacağı, ayrıca
hem asgari ve hem de faturalarda yazılı meblağın % 3 ü oranında nisbi
cezanın birlikte hesaplanması suretiyle özel usulsüzlük cezası kesilme
sinin de anılan madde hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle kabul ederek
özel usulsüzlük cezasını kaldıran Vergi Mahkemesi kararının bozulması
isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan
Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.


RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA