kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 62 1979 2104 05/02/1982
 
PLAN VE PROJEDE YER ALMAYAN TOPLU SIĞINAĞIN YAPILAMAMIŞ OLMASI, SİTE
ANA GİRİŞ YOLUNUN İFRAZ EDİLEREK TAPUDA BELEDİYE ADINA TERKEDİLMEMESİ
VE İNŞAATIN EMNİYETİ BAKIMINDAN YOLA KURULMUŞ OLAN BARİYENİN SİTEDE
İNŞAAT DEVAM ETTİĞİNDEN HENÜZ KALDIRILMAMIŞ BULUNMASI İNŞASI TAMAMLAN-
MIŞ SİTE KONUTLARININ KULLANMA İZNİ VERİLEMEMESİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ
HK.<
Dava, ... Belediyesi mücavir alanında bulunan Tatil Sitesi ... parsel-
deki yapıya kullanma izni verilmeyeceğine ilişkin Belediye Başkanlığı
işleminin ve bu işleme dayanak gösterilen belediye meclisi kararının
davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle açılmış
tır.
6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 16.maddesinde; "Yapı
tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısım-
ları ikmal edildiği takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için be-
lediyeden izin alınması mecburidir. Yapı, mal sahibinin yazılı isteği
üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene edilerek, ruhsat ve ekleri
ne uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve sağlık bakımlarından mahzur
görülmediği takdirde, kullanma izni verilir" denilmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının ... Belediyesi mücavir ala-
nında Ar-Tur Turizm Endüstrisi Anonim Şirketince yapılan Arkent Tatil
Sitesindeki konutuna kullanma izni verilmesi isteğiyle yaptığı başvuru
nun, dava konusu 27.3.1979 günlü Belediye Başkanlığı işlemi ile ortak-
ların müştereken kullanacağı toplu sığınağın henüz yapılmadığı, imar
planına göre kamuya açık olması gereken site ana giriş yolunun ifraz
edilerek tapuda belediye adına terkedilmediği ve bu yol üzerine bari-
yer kurularak siteye girişin yasaklanmış olduğu gerekçesiyle belediye
meclisinin 15.2.1979 günlü, kararı da dayanak gösterilmek suretiyle
reddedildiği anlaşılmıştır.
Yukarıda belirtilen yasa kuralına göre bitmiş bir yapıya kullanma izni
verilmemesi ancak yapının ruhsat ve eklerine uygun olmaması ve kulla-
nılmasında fen ve sağlık bakımından sakınca görülmesi halinde mümkün-
dür. Plan ve projede yer almayan toplu sığınağın yapılmamış olması,
site ana giriş yolunun ifraz edilerek tapuda belediye adına terkedilme
mesi ve inşaatın emniyeti bakımından yola kurulmuş olan bariyerin site
de inşaat devam ettiğinden henüz kaldırılmamış bulunması, inşası tamam
lanmış site konutlarına anılan yasa kuralına göre kullanma izni veril-
memesini gerektirmez.
Yukarıda açıklanan nedenle davacının yapısına kullanma izni verilmeme-
sine ilişkin Belediye Başkanlığı işleminin ve bunun dayanağı olan bele
diye meclisi kararının iptaline karar verildi. BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA