kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1988 137 1987 4 26/02/1988
 
2547 SAYILI YASADA, YÜKÜMLÜ ÖĞRETİM KURULUNDA GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLAN-
MAYAN BİR KONUDA GENEL SEKRETERE, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ADINA KARAR AL-
MAYA OLANAK SAĞLAYAN KURAL BULUNMADIĞI HK. <
Dava, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde psikolo-
jik Hizmetler Bölümünü bitiren davacının psikolog sayılmayacağına i-
lişkin Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterliğince yapılan bildirimin
iptali isteğidir.
2547 sayılı Yükseköğretim yasasının 6.maddesinde Yükseköğretim Kurulu-
nun kuruluşu tamamlanmakta, 7.maddesinde de görevleri ayrılmaktadır.
Yükseköğretim Kurulunda görüşülüp, karara bağlanmayan bir konuda genel
sekretere, yükseköğretim kurulu adına karar almaya olanak sağlayan ya-
sa kuralı bulunmamaktadır.
Bu durumda davacının kullanabileceği ünvanın belirlenmesi yolunda Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına yaptığı başvurunun, esas yönünden ince-
lenip çözüm;lenmesi veya 2547 sayılı üçüncü bölümünde kuruluş ve görev
leri belirtilen üst kuruluşlardan hangisinin görevine girdiğinin sapta
nılması amacıyla Yükseköğretim Kuruluna iletilmesi gerekirken, bu konu
ya ilişkin olarak kurulca alınmış bir karar olmadan Genel Sekreterlik-
çe psikolog sayılmayacağı belirtilerek yanırlandırılmasında yetki yö-
nünden isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle uyuşmazlığa konu Genel Sekreterlik işleminin yet-
ki yönünden iptaline karar verildi.
AZLIK OYU: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi eğitimde psi
kolojik hizmetler bölümünü bitiren davacının götürdüğü eğitim bakımın-
dan psikolog yetiştiren fakülteleri bitirenlere denkliğin kabulü için
Yükseköğretim kurulu Başkanlığına yaptığı başvurunun Genel Sekreterlik
çe reddine ilişkin işlemin iptali istemidir. Yetkisiz bir idari merci
tarafından yapılan işlemlere karşı açılan davalarda işlemin yetkisiz-
lik nedeniyle iptali gerekmekte ise de ortada herhangi bir işlem yok
iken herhangi bir kişinin bir işlem yapılması için başvurması halkinde
alınacak yanıt üzerine açılan davalarda yetkisizlik nedeniyle iptal ka
rarı verilmesine olanak yoktur.
Çünki yetkili idareyi yeni bir işlem yapmaya zorlama gücü bulunmayan
böyle bir iptal kararının hiç bir somut etkisi bulunmamaktadır. Ayrı-
ca verilen iptal kararı ile bir belirsizlik doğmaktadır. Şöyleki mahke
mece iptal kararı verildiğine göre davacının istediği denklik kabul
edilmişmi olmaktadır sorusu ortaya çıkmaktadır.
Davada Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılan başvuruya yanıt veren
Genel Sekreterlik işlemini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adına veri-
len bir yanıt olduğu kabul edilerek işin esasının incelenmesi gerekmek
tedir. Çünki bir idari merciye başvuran kişi aldığı yanıtı dava konusu
edebileceğine göre bu yanıtın kimin tarafından verildiğini ve kim tara
fından verilmesi gerektiğini bilmek ve araştırmak zorunda değildir.
İdari mercilere yapılan başvuru üzerine verilen yanıtlar kim tarafın-
dan imzalanırsa imzalansın kurumu bağlayıcı niteliktedir.
Bu nedenle davacının hiç bir işine yaramayan ve üstelik işin ulaşılmak
istenen sonucunu geciktirmekten başka bir etkisi olmayan böyle bir ip-
tal kararı yerine işin esasının incelenmesi ve karara bağlanması gere-
keceği oyu ile karara karşıyım.
RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA