kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1986 395 1985 296 27/03/1986
 
PROFESÖRLÜK KADROSUNU ATANMASI ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNCA UYGUN GÖ-
RÜLEN VE REKTÖRLÜKCE ÖNERİLEN DAVACININ GÜVENLİK SORUŞTURMASININ SOMUT
BİLGİ VE BELGELERE DAYANMAYAN OLUMSUZ SONUCUNUN BU KADROYA ATANMASINA
ENGEL TEŞKİL ETMEDİĞİ HK.<
Davacının İdari Bilimler Yüksek Okulu İktisat Teorisi Anabilim dalı
Profesörlük kadrosuna atanması yolundaki başvurusuna yasal süre içinde
cevap verilmemek suretiyle tesis edilen olumsuz istemin iptali isteğin
den ibarettir.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi
olan davacı, Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu
İktisat Teorisi ana bilim dalı Profesörlük kadrosuna atanmama işlemi-
nin iptalini istemektedir.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26.maddesi Profesörlüğe Yükselme
ve Atamanın şartlarını düzenlemiş olup (b) fıkrasında, Profesörlük kad
rosuna (a) fıkrasındaki şartları haiz doçentlerle bir başka Üniversi-
tede en az üç yıl hizmet etmiş profesörlerin atanabileceği, Üniversite
lerde profesörlük kadroları boş olduğundan, rektörlerin boşalan kadro-
ları ve o kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kad-
ronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu belirterek Yüksek öğretim
Kuruluna bildirecekleri, Yükseköğretim kurulunun da Üniversitelerdeki
boş kadroları, kadro statüsünü ve aranan nitelikleri ilan edeceği, rek
törün seçtiği üç Profesörden kurulu jürinin adaylar hakkında ayrı ayrı
verdikleri mütaalaların rektör tarafından Üniversite Yönetim Kuruluna
sorulacağı, bu kurulun aday hakkındaki görüşünde alan Rektörün adaylar
arasında Üniversitesinin tarihini belirterek atanmak üzere Yükseköğre-
tim Kuruluna önereceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi öğretim üyesi olan davacının, Anadolu Üniversitesi Kütahya
İdari Bilimler Yüksek Okulu İktisadi Teorisi Anabilim dalı Profesörlük
kadrosuna atanmak için başvuruda bulunduğu, kanun ve yönetmeliğin ön-
gördüğü işlemlerin sırasıyla yerine getirildiği, rektörlük tarafından
seçilen üç profesörün davacı hakkında ayrı ayrı olumlu görüş bildirdi-
ği, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunca adıgeçenin Profesörlük kad-
rosuna atanmasının uygun görüldüğü ve Rektörlükçe atanmasının öneril-
diği ancak güvenlik soruşturmasına ait belgedeki bilgiler nedeniyle
adıgeçenin atanmadığı anlaşılmaktadır.
Davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturmasına ilişkin belge, da-
vacının profesörlük kadrosuna atanmamasını kamu yararı ve kamu hizme-
tinin gerekleri açısından haklı kılacak somut bilgi ve belgelere daya-
lı olmadığı cihetle, davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka uyar-
lık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.
(MS/ZK)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA