kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1999 3628 1996 1657 23/06/1999
 
DÖVİZ DEVİR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İŞLEMLERİN TABİ OLMADIĞI YENİ DÜZENLEMEYE
GÖRE YERİNE GETİREN DAVACININ, YETKİLİ MÜESSESE İZİN BELGESİNİN DOĞ-
RUDAN İPTALİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Davacı şirketin "Yetkili Müessese İzin Belgesi"nin iptal edilmesine i-
lişkin işlemin açılan dava sonunda iptaline karar veren ... İdare Mah-
kemesi'nin ... tarih ve 1995/1696 sayılı kararının temyizen incelenip
bozulması istenilmektedir.
Yetkili Müessese İzin Belgesi bulunan davacı Randıman Döviz Ti-
caret A.Ş.'nin Mart 1989, Ağustos 1991 tarihleri arasında piyasadan
satın aldığı dövizleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı
Karar'ın 6.maddesi uyarınca Merkez Bankasına bildirirken, sözkonusu
dövizlerin bir kısmını döviz ve efektif alım istatistik kodlarında de-
ğil arbitraj işlem kodunda bildirmek suretiyle zorunlu devir yükümlü-
lüğünü yerine getirmediğinin saptandığı, sözkonusu zorunlu döviz de-
virlerinin 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı Tebliğle ilgili 1-M
sayılı Genelge hükümlerine göre yapılması hususunda uyarılmasına ve
30.9.1994 tarihine kadar süre verilmesine rağmen devrin yapılmadığı
öne sürülerek Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın
21. ve bu karara ilişkin 93-32/10 sayılı Tebliğ'in 11.maddesi uyarınca
davacının faaliyet izni iptal edilmiştir.
Davacı, Merkez Bankasından altın alımı için üçüncü sahıslardan
alınan dövizlerin arbitraj kodunda gösterilmesinde mevzuata aykırılık
bulunmadığı, buna karşın davalı idarenin istemi üzerine hesaplanan dö-
viz devri yükümlülüğünü, 1-A/B sayılı Merkez Bankası Genelgesi'nde ön-
görüldüğü üzere Merkez Bankası bünyesindeki döviz ve efektif piyasala-
rına satmak suretiyle yerine getirdiği iddiasıyla anılan işlemin ipta-
li istemiyle dava açmıştır.
... İdare Mahkemsince, 32 sayılı Karara ilişkin 93/32-10 sayılı
Tebliğin 11.maddesinde, verilen izine uygun olarak belge tarihini iz-
leyen bir yıl içinde faaliyete geçilmemesi veya faaliyete sürekli ola-
rak bir yıl veya daha fazla ara verilmesi veya denetlemeler sonucu
mevzuata aykırı işlem yapıldığının tesbit edilmesi veya gerekli görül-
mesi hallerinde Müsteşarlıkça yetkili müessese ve şubelerinin faali-
yetlerinin geçici olarak durdurulabileceğinin veya yetkili müesese i-
zin belgesinin" iptal edileceğinin, Müsteşarlıkça faaliyetleri iki kez
geçici olarak durdurulan yetkili müesseselerin "Yetkili Müessese İzin
Belgeleri" nin iptal edileceğinin belirtildiği; dosyanın incelenmesin-
den davacı şirketin Eylül 1989 tarihinden itibaren işlemlerinin ince-
lenmesinden Merkez Bankasından altın almak amacıyla üçüncü şahıslardan
satın alınan efektif ve dövizlerin arbitraj kodu altında gösterildiği-
nin ve Merkez Bankasına döviz devirlerinin yapılmadığının, ve böylece
Mekez Bankası'nın 1/M sayılı Genelgesi ile 91-32/5 sayılı Tebliğ'e ay-
kırı hareket edildiğinin saptanması üzerine, ... tarihli yazı ile Mart
1989- Ağustos 1991 tarihleri arasında eksik yatırılan zorunlu döviz
devri tutarı ... ABD Dolarının yatırılmasının istenildiğinin, ... ta-
rihli yazı ile ... tarihine kadar süre verildiğinin ve davacı şirketin
döviz devir yükümlülüğünün 1-M sayılı Genelge'ye göre değil, 1-A/B sa-
yılı Genelgeye göre yerine getirdiğinin, ancak dava konusu işlemle 1-M
sayılı Genelgenin 7/D maddesine aykırı olarak döviz devrinin Merkez
Bankası'na yapılmadığı öne sürülerek 93-32/10 sayılı Tebliğin 11.mad-
desi uyarınca davacının faaliyet izninin iptal edildiğinin anlaşıldı-
ğı, 1-A/B sayılı Genelge'nin ilgili hükmünün 1.4.1994 tarihinden iti-
baren uygulanacağı öngörüldüğünden, davacının söz konusu alış işlemle-
rine bu Genelgenin uygulanamayacağı, bu nedenle döviz devir işlemleri-
nin 1-M sayılı Genelgeye göre yapılması gerekirken, 1-A/B sayılı Ge-
nelgeye göre yapılmasının mevzuata aykırı olduğu, ancak bu tarihe ka-
dar söz konusu alışlar için ortada açık bir düzenleme bulunmaması ne-
deniyle yükümlülüğünü yanlış da olsa 1-A/B sayılı Genelge hükümlerine
göre yerine getiren davacı hakkında doğrudan faaliyetinin iptal edil-
mesi şeklinde işlem tesisinin takdir yetkisinin yerinde kullanılmadı-
ğını gösterdiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar veril-
miştir.
Davalı idare, idarenin yerine geçilerek karar verildiği, oysa
ilgili tebliğde gerekli görülmesi halinde bile faaliyet izninin iptal
edilebileceğinin öngörüldüğü, uygulamayla ilgili karar ve teblig hü-
kümlerinin açık olduğu ... tarihinde konuya ilişkin bir Talimat çıka-
rılmışsa da, bunun yeni kurallar getirmediği, uygulamadaki hata ve
yanlışlıklar nedeniyle ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesinin amaç-
landığı, sonuç olarak mevzatla öngörülen takdir yetkisi kullanılarak
tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı iddiasıyla anlıan
mahkeme kararının temyizen incelenip bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve 1995/1696 sayılı ka-
rarı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldı-
ğından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, karar
verildi. (DAN-DER; SAYI:102) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA