kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1996 2313 1995 2792 12/06/1996
 
EŞANTİYON EMTİASI ÜRETİMİ İŞİ İLE UĞRAŞMAYAN ŞİRKETİN TEMİN EDİLEN
FATURALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI VE İŞLE MÜTENASİP OLMAYAN REKLAM
GİDERİNE AİT FATURANIN GERÇEK FATURA KABUL EDİLEREK GİDER
YAZILAMIYACAĞI HK.<
Yükümlü şirket adına 1993 takvim yılı için re'sen salınan Kurumlar
Vergisi, geçici vergi, Ekonomik Denge Vergisi ve Net Aktif Vergisi ile
kesilen kaçakçılık cezalarına karşı açılan davayı; yükümlü şirketin
1993 yılında A.Ş.'den aldığı ve gider olarak kaydettiği ... liralık
... seri ve sıra numaralı faturanın herhangi bir mal alımı veya hizmet
ifasını ifade etmediği, faturanın içeriği olan altın kaplama masa saa-
ti, günlük ajanda, hesap makinası, büro seti, yılan deri çanta, altın
kaplama çakmak gibi eşantiyon emtialarının alımının söz konusu olmadı-
ğı, adı geçen şirketin fason tekstil imalatı ve kumaş alım-satımı faa-
liyetinde bulunduğu, şirket temsilcisi ...'in ifadesinde kendilerinin
eşantiyon emtiası üretmediklerini dava konusu faturanın komisyon kar-
şılığı düzenlediğini belirttiği, söz konusu reklam giderinin, ticari
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan bir gider ol-
madığını ortaya koyduğu, bu fatura beş milyon lira komisyon karşılığı
alındığından bu komisyon fatura bedelinden indirilerek 416.500.000.-
liranın dönem matrahına eklendiğinin anlaşıldığı, fason tekstil işçi-
liği yapan ... Tekstil A.Ş.'den eşantiyon emtiası alınmış olmasının
mümkün olmadığı, muhteviyatı itibariyle sahte olduğu anlaşılan söz ko-
nusu faturanın komisyon karşılığı alındığı iki şirket arasında ticari
bir ilişkinin bulunmadığı, gerçek eşantiyon giderinin inceleme elema-
nınca dikkate alındığı, fatura tutarının dönem matrahına eklenmesinde
yasaya aykırılık görülmediği, ikmalen ve re'sen yapılan tarhiyatlardan
geçici vergi istenemiyeceği gerekçesiyle kısmen kabul ederek kaçakçı-
lık cezalı geçici vergiyi kaldıran, davanın Kurumlar Vergisi, Ekonomik
Denge Vergisi, Net Aktif Vergisi ve bunlara ilişkin kaçakçılık cezası-
na ilişkin kısmını ise reddeden Samsun Vergi Mahkemesinin 14.2.1995
gün ve 1995/100 sayılı kararının faturanın sahte olduğunun yalnızca
şirket yetkilisinin ifadesine dayandırıldığı, söz konusu faturanın
şirket kayıtlarına işlendiği ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Samsun Vergi Mahkemesinin 14.2.1995 gün ve 1995/100 sayılı ka-
rarı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup
temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen
kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz istemi-
nin reddine ve kararın onanmasına karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA