kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1965 465 1965 417 23/12/1965
 
5373 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNDEN KIYAS YOLU İLE YARARLANILMAK SURETİYLE
ÖNCEDEN KURULMUŞ OLAN KONFEDERASYONUN, BU YASAYI YÜRÜRLÜKTEN KALDIR-
MIŞ BULUNAN 507 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ KARŞISINDA TABİ TUTULACAĞI İŞLEM
VE HUKUKİ DURUM HK. (*)<
1- 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu ile yürürlükten kaldı-
rılmış bulunan 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlik
leri Kanununda, Konfederasyon hakkında herhangi bir hüküm mevcut bulun
madığı cihetle, bu Kanunun Esnaf Dernekleri Birlikleri hakkındaki hü-
kümlerinden kıyas yoluyla faydalanılmak suretiyle kurulmuş olsa bile,
mezkur Konfederasyon, Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanunu hükümlerine
göre kurulmuş alelade bir cemiyet niteliğini taşır.
Cemiyetler ise, Cemiyetler Kanununun 1. maddesinin ikinci fıkrasına
göre, tüzüklerinde kurulma yolunda iradelerini izhar etmek suretiyle
tüzel kişilik sahibi olacakları cihetle, Konfederasyonun kuruluşunun
batıl addedilemiyeceği,
2- Yukarda açıklanan durum muvacehesinde, Konfederasyon hakkında Mede-
ni Kanun ve Cemiyetler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının tabii oldu-
ğu,
3- Konfederasyon, ancak bir cemiyet olarak düşünülebileceğine göre,
organları hakkında da, Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanunu hükümlerinin
uygulanması lazım geleceği,
4- 507 sayılı Kanunun 93. maddesi, bu Kanun hükümlerine intibakını sağ
lamış Konfederasyon için uygulanabileceği cihetle, henüz Kanuna inti-
bak etmemiş olan Konfederasyon Genel Kurulunun bu madde hükmüne istina
den Bakanlıkça re'sen toplantıya çağrılamıyacağı,
5- Genel Kurul kararı ile seçilmiş yedek idare heyeti üyelerinin her-
hangi bir organ veya merciin kararına lüzum kalmadan göreve başlayabi-
lecekleri mütalaa kılındı.
Genel Kurul'un 3.2.1966 gün, E: 1966/22, K: 1966/35 sayılı kararıyla
onanmıştır. RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA