kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1998 2505 1996 10110 10/06/1998
 
DAVACIYA AİT PETROL İSTASYONUNUN 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 75/B MADDESİ
VE İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI VEYA KAPATILMASINA DAİR TÜZÜĞÜN 6.
MADDESİ UYARINCA KAPATILMASINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN ADLİ
YARGI YERLERİNE AİT OLDUĞU HK.<
Davacıya ait Petrol İstasyonu'nun 1475 sayılı İş Kanunu'nun 75/B mad-
desi ve İşyerlerinde İşin Durdurulması veya Kapatılmasına Dair Tüzük-
ün 6.maddesi gereğince kapatılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle
açılan davayı, adli yargı yerinin görevli olduğu gerekçesiyle görev
yönünden reddeden ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve 1996/1009 sayı-
lı kararının, davacı tarafından temyizen incelenip, bozulması istenil-
mektedir.
... İdare Mahkemesince; 1475 sayılı İş Kanunu'nun 75. maddesi-
nin (A) ve (B) bendlerinde işin durdurulması veya işyerinin kapatılma-
sı sepeplerinin düzenlendiği, (C) bendinde de bu maddeye göre verile-
cek iş durdurma veya işyeri kapatma kararına karşı işyerinin mahalli
iş mahkemesinde itiraz edilebileceğinin belirtildiği, bu durumda da
davacının işyerinin 1475 sayılı Yasa'ya dayanılarak kapatılmasına i-
lişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümünün aynı Yasa uyarınca iş mahkeme-
lerine ait olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar
verilmiştir.
Davacı, hukuka aykırı olduğunu öne sürdüğü anılan mahkeme kara-
rının temyizen incelenip, bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve 1996/1009 sayılı ka-
rarı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldı-
ğından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, karar
verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA