kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1984 3720 1982 6332 25/12/1984
 
UZLAŞMA TEMİN EDİLEMEDİĞİ TAKDİRDE 213 SAYILI KANUNUN EK 7.MADDESİNDE
TANINAN 15 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİNDEN YARARLANILAMIYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık, 1975 yılı Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi tarhiyatına i-
lişkin olarak yapılan itirazı süre aşımı nedeniyle incelenmeksizin red
deden itiraz komisyonu kararının bozulması isteminden oluşmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, yükümlünün 13.12.1976 gününde tebliğ
edilen Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi ile ilgili olarak süresi için-
de İl uzlaşma komisyonuna uzlaşma talebinde bulunduğu, komisyonca is-
tem kabul edilerek 22.6.1977 günü yapılacak uzlaşma toplantısına davet
edildiği, ancak bu davete yükümlünün gelmemesi üzerine uzlaşmanın te-
min edilemediğine ilişkin tutanağın kendisine tebliğ edildiği, bu defa
yükümlünün tutanağın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz komisyo
nuna başvurduğu anlaşılmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 5.maddesinde, uzlaşma ile ilgili o-
larak yapılacak görüşmelere katılması için mükellefe görüşmenin tarihi
ile yapılacağı yer ve saatin uzlaşma komisyonu tarafından yazı ile ve
en az on gün evvelinden bildirileceği, bu şekilde yapılacak müzakere-
ler sonucunda uzlaşma vaki olduğu takdirde keyfiyetin bir tutanak ile
tesbit edileceği ve mükellef tarafından da imzalanacağı,uzlaşma temin
edilemediği takdirde ise komisyonca bu hususu belirterek tanzim oluna-
cak tutanağın bir nüshasının ilgiliye tebliğ edileceği hükme bağlan-
mış, aynı maddenin 6.fıkrasında da uzlaşmanın temin edilememiş sayıla-
cağı haller, mükellefin veya adına ceza kesilenin uzlaşma komisyonunun
davetine icabet etmemesi komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını im
zalamaması veya bu tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi olarak
belirtilmiş aynı fıkrada, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edileme-
si hallerinde aynı vergi ve ceza için yeniden uzlaşma talebinde buluna
maz denmek suretiylede, "uzlaşmanın vaki olmaması "ve" uzlaşmanın te-
min edilememesi" hallerinin ayrı ayrı durumlar olduğu ortaya konulmuş
bulunmaktadır.
Diğer taraftan, sözü edilen kanunun Ek 7.maddesinin 4.fıkrası ile an-
cak uzlaşmanın vaki olmaması halinde, tutanağın ilgilisine tebliğinden
itibaren itiraz süresi 15 gün olarak uzatılmıştır.
Bu yasal düzenleme ile, uzlaşmanın temin edilememiş olması (yükümlünün
uzlaşma komisyonunun davetine icabet etmemesi) halinde yükümlüye sözü
edilen 15 günlük ek süreden yararlanarak itiraz yoluna başvurma hakkı
tanınmamış olduğu anlaşıldığından, 13.12.1976 tarihinde tebliğ edilen
ihbarnamelere karşı yasa ile tanınan bir aylık itiraz süresi geçiril-
dikten sonra 20.7.1977 tarihinde yapılan itirazı süre aşımı nedeniyle
incelenmeksizin reddeden itiraz komisyonu kararı yerinde görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle, itiraz komisyonu kararının bozulması istemiyle
açılan davanın reddine karar verildi.


(BŞ/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA