kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 642 1983 868 22/03/1984
 
İLÇE İDARE KURULUNCA MUHTAÇ OLMADIĞINA KARAR VERİLEN İLGİLİYE, TEĞMEN
OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN ÖLEN OĞLUNDAN DOLAYI EMEKLİ SANDIĞINCA AY-
LIK BAĞLANAMAYACAĞI HK.<
Teğmen olarak görev yapmakta iken trafik kazasında ölen oğlundan dola-
yı aylık bağlanması isteminin davalı idarece reddedilmesi yolundaki da
valı idare işleminin; muhtaç olduğundan bahisle iptali istemidir.
5434 sayılı Yasa'nın 72.maddesi "ölen iştirakçilerin dul ve muhtaç ana
ları ile iştirakçi olmayan ve ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşını dol
durmuş bulunan koca ve babalarına ölüm tarihinden itibaren en çok bir
yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat etmeleri şartıyla, müracaat tari-
hini takibeden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Muhtaç derecede ma-
lül olanlar için yaş kaydı aranmaz.
Muhtaç olması hasebiyle aylık bağlanan babanın ölümünde bunun aylığı
muhtaç olması şartıyla öz anaya bağlanır.
Şu kadar ki, ölüm tarihinde; evli bulunmaları dolayısıyle aylık bağlan
mamış ve sonradan dul kalmış veya boşanmış muhtaç analar ile, 65 yaşı-
nı doldurmamış malül ve muhtaç bulunmayan babaların, 65 yaşını doldur-
maları veya malül duruma girmeleri halinde muhtaç bulunmaları şartı
ile Sandığa yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylık
bağlanır ve gerekirse 68.maddeye göre düzeltme yapılır" hükmünü getir-
miştir.
Belirtilen hüküm uyarınca iştirakçilerin babalarına aylık bağlanması
öncelikle muhtaç olmaları koşuluna bağlanmıştır. 5434 sayılı Yasanın
muhtaçlığı tanımlayan 108.maddesinde ise kendisini ve Türk Medeni Ka-
nun hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindir
meye yetecek geliri, malı (para veya omahiyetteki kıymetler dahil) ve-
ya kazancı bulunmayanlara, bu kanun hükümlerinin uygulanmasında (muh-
taç) denileceği, muhtaçlığın dul ve yetimler tarafından tanzim ve imza
ları ihtiyar heyetlerince tasdik edilecek beyan kağıtları üzerine dai-
mi oturdukları yerlerin bağlı bulundukları İl veya İlçe İdare Heyetle-
ri tarafından muhtaçlık sebepleri açıkca gösterilmek suretiyle verile-
cek mazbatalarla belirtileceği hükümleri yer almıştır.
Teğmen olarak görev yapmakta iken trafik kazasında ölen oğlundan dola-
yı aylık bağlanması isteminde bulunan davacının bu isteminin kabul edi
lebilmesi usulüne uygun olarak alınmış bir belge ile muhtaç olduğunu
kanıtlamasına bağlıdır. Davacının yukarıda yer alan 108.madde hükmüne
göre İlçe İdare Kurulundan almış olduğu mazbatada muhtaç olmadığının
belirtildiği anlaşılmış olup, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan
"bu mazbatalara karşı ilgili veya Sandık tarafından Danıştay'da dava
açılabilir" hükmüne göre yargı organınca iptal edilmedikçe kesin olan
muhtaçlık belgelerinin aylık bağlama yönünden T.C.Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğünübağlayacağı açıktır.
Bu durumda davacının başvurusu üzerine bağlı bulunduğu İl veya İlçe
İdare heyetlerince verilecek olan muhtaç olmadığına ilişkin belgelerin
yetkili idare mahkemelerince iptal edilmedikçe geçerli olması ve dava-
lı idarece de bu belgeler esas alınarak işlem tesis edilmesi yasa hük-
mü gereği olmaktadır.
Açıklanan nedenle, muhtaç olmayan davacıya oğlundan aylık bağlanması
isteminin reddedilmesi yolundaki davalı idare işleminde yasa hükümleri
ne aykırılık olmadığından dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar
verildi.


BŞ/MÜ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA